Kondor Béla Általános Iskola

_____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

 

 

Tanítási órák és szünetek

 

Tanítási óra:                     Szünetek:

1.óra   8.00 -   8.45                    8.45 - 9.00

2.óra   9.00 -   9.45                    9.45 - 9.55

3.óra   9.55 -  10.40                10.40 -11.00

4.óra 11.00 -  11.45                11.45 - 11.55

5.óra  11.55 - 12.40                12.40 - 12.50

6.óra  12.50 - 13.35                13.35 - 13.45

7.óra  13.45 - 14.30

 Szülőknek:

Tanuló csak igazgató vagy igazgatóhelyettesi engedéllyel hagyhatja el az iskolát! Rendkívüli esetben is az intézményben tartózkodó vezető írásbeli engedélyét kell kérni! Szülő a tanterembe nem mehet fel, nem zavarhatja a tanórát, a délutáni tanulási időt! A nevelők előre megbeszélt időpontban fogadják a szülőket!

Diákoknak:

Tanuló az intézményvezető vagy helyettesei által kiadott engedély, határozat felmutatásával hagyhatja el az iskolát.

A határozat felmutatásának elmulasztása az intézmény engedély nélküli elhagyásának minősül, osztályfőnöki vagy igazgatói fokozatú beírás jár érte. 

A házirend betartása mindenki számára kötelező!

 

Az iskola házirendje:

A tanuló jogai és kötelességei:

 A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési illetőleg nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák. Iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

            A gyermek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.

            A gyermeknek, tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon.

 

I.

 

            A tanuló joga különösen, hogy

 

1. Napközi-otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön.

2. Válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül.

3. Igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló, az iskola létesítményeit (könyvtár, laboratórium számítástechnikai központ, sport- és szabadidő létesítmények stb.)

4. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

5. Hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport és más köröknek.      

6. Szabadon, kulturáltan  véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, az évente megtartott iskolai diákparlamenten.

7. Vallási, világnézeti vagy más meggyőződését tiszteltben tartsák.

8. Magántanuló legyen, továbbá hogy kérje a tanulói foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését.

9. Kérelmére – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról.

10.Választó és választható legyen a diákképviseletbe.

11. A diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve e törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását.

12.Joga van a tanuláshoz.

13. Joga van a tanítási órákon való részvételhez.

14. A tanulónak joga van a tiszta, rendezett osztályteremhez, mosdóhoz és iskolaépülethez.

15. A tanulónak joga van a zavartalan tanítási órákhoz. A tanítási órát semmilyen módon megzavarni nem szabad még a tanulóknak sem.

16. Minden tanuló óvja saját és mások testi épségét, egészségét és kötelessége megtartani a balesetelhárítási és tűzvédelmi szabályokat.

17. A tanulónak joga van a szakkörökön tevékenykedni és kötelessége a jelentkezés után ott megjelenni.

18. A tanulónak joga van az iskola könyvtárának használatához.

19. A tanulónak joga van a tornaterem használatához.

20. A tanulónak joga van a közös ünnepélyekhez, összejövetelekhez.

21. A tanulónak joga van a DÖK tagjaként a programokon részt venni, a tanulónak joga van vélt, vagy valós sérelméért az iskola igazgatójához fordulni, vagy független testület jogorvoslatát kérni.

22. A tanulónak joga van az iskolai ügyelet ellátásához.

 

II.

 A tanuló kötelessége, hogy

 

1. Részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon.

2.Eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének.

3.  Megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola előírásait.

4.Kötelessége az iskola helyiségeinek állagmegóvása. Az esetlegesen okozott kárt a tanuló gondviselője köteles megtéríteni.

5. A tanuló kötelessége a kölcsönzött könyvet időben, épségben visszaszolgáltatni. Ellenkező esetben köteles a könyvet megvásárolni, illetve napi áron megtéríteni.

 6. A testnevelő tanárok elvárásai szerint a tornateremben        tevékenykedni.

7. A tanuló kötelessége iskolai rendezvényeken kulturáltan megjelenni és  viselkedni.

8. Az  általa elvállalt feladatokat teljesíteni, a közösséget nem cserbenhagyni.

9. Az ügyeletesek utasításait betartani.

10.Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletet ellátó pedagógusnak, vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi, ha megsérült.

11.Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit.

12.Az iskola tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani.

13. Megtartsa az iskolai és működési szabályzatban, továbbá a házirendben foglaltakat.

14. A pedagógus által kijelölve korrepetáláson, tanulószobai illetve napközis foglalkozásokon részt vegyen.

15.Óraközi szünetekben is kulturáltan, fegyelmezetten viselkedjen.

 

 

III.

 

Az iskolai munkarenddel kapcsolatos kérdések szabályozása

 

1.A tanulók szorgalmi időben 7,30-7,50 között érkeznek az iskolába és mennek termeikbe. Az intézmény nyitva tartása tanítási napokon 6,30-21,00 óráig tart. Tanítás előtti gyülekezés helye az iskola főbejárata előtti zárt helyen történik. 7,30 előtt  tanuló csak nevelő igazolását felmutatva jöhet az épületbe. A tanulók 7,30-kor ellenőrző könyv felmutatásával léphetnek az iskola épületébe

2. 7,55 utáni érkezés késésnek számít. Három (3) igazolatlan késés egy (1) igazolatlan órát jelent, melyről az osztályfőnök értesíti a gondviselőt.

3. Az ellenőrző könyvet a tanuló minden nap köteles magával hozni.

4. Az ellenőrző könyvbe kerülnek bejegyzésre a tanuló szerzett érdemjegyei, dicséretei, elmarasztalásai, késései, valamint egyéb értesítések a tanuló szüleihez.

5. Az ellenőrző könyv igazoló irat, ezért annak elvesztését, megrongálódását a tanulónak haladéktalanul jeleznie kell az osztályfőnöknek.

6. Új ellenőrzőt csak igazgatói engedéllyel és elmarasztalással kaphat a tanuló. Kivételes esetben egyéni elbírálás lehetséges.

7. A tanítási órákon fegyelmezetten és tevékenyen kell minden tanulónak részt venni.

8. Az osztályból minden héten két tanuló hetesi teendőket lát el.

9. A tanulók az iskola épületét tanítási idő alatt  nem hagyhatják el. Kivételes esetben a szülő írásos kérésére az igazgató illetve osztályfőnök írásos engedélyével távozhat az épületből.

10.A tanítási óra becsengetéstől kicsengetésig tart. Becsengetés után a tanulók a tanárt fegyelmezetten várják a teremben, illetve a szaktanterem előtt.

11.10,40-től a tanórák közötti szünet a nagyszünet. Minden iskolai tanuló köteles az udvaron tartózkodni.

12.A tanulók a szaktanteremben csak tanárral együtt tartózkodhatnak.

13.  Az iskola ünnepélyein az egyenruha kötelező.

14.A tanulók a tanításhoz szükséges eszközökön kívül más tárgyat nem hozhatnak  az iskolába. Ezek megrongálódásáért, elvesztéséért az iskola felelősséget nem vállal.

 

15.A tanulók a tanításhoz szükséges eszközökön kívül más tárgyat nem hozhatnak  az iskolába. Ezek megrongálódásáért, elvesztéséért az iskola felelősséget nem vállal.

16.Iskolánk jó hírnevéhez méltóan viselkedjenek az intézményen kívül és tanítási időn túl is.

 

IV.

 

Kondor Béla Általános Iskola tantestületének viselkedési elvárásai tanulóival szemben

 

1.A tanuló a tanítási óráról ne késsen.

2.Tanítási órán fegyelmezetten, tevékenyen vegyen részt és teljesítsen képességei szerint.

3. Hozza magával  a szükséges és megfelelő tanszereket, melyeknek állaga tiszta és rendezett legyen.

4.Legyen nála ellenőrzője minden tanítási órán.

5.Becsengetéskor legyen az osztályban vagy a szaktanterem előtt és fegyelmezetten várja a nevelőjét. Készüljön elő az adott tanórára még a szünetben.

6.Szünetekben a mindenkori általános emberi, erkölcsi szabályok és viselkedési normák szerint viselkedjen. Nagy szünetben az alsó tagozatos és   felső tagozatos tanulóknak is kötelező az udvaron tartózkodni.

7.Ékszert, értékes tárgyat az iskolába ne hozzon magával. Ezért az iskola nem vállal felelősséget.

8.Fülbevalót fiúk nem hordhatnak, lányoknak kis méretű engedélyezett.

9.Sminket, festett hajat, körömlakkot vagy jó ízlést sértő ruhadarabot az iskolában tanítási idő alatt ne viseljen. Minden tanuló az eredeti hajszínét köteles viselni.

10.Iskolába nem való veszélyes tárgyat (roller, görkorcsolya, kés, stb.) nem hozhat magával. Mobiltelefont  lehet az iskola területére hozni, de azt használni nem szabad! Az iskolában való tartózkodás ideje alatt a telefont kikapcsolt állapotban kell tartani.  (Tanár elveheti - szülőnek kell visszaadni). Szükség esetén értesítésre minden használhatja az iskolai hivatalos telefonjait. Digitális fényképezőgépet tilos az iskolába behozni!

11.Büfé áll a tanulók rendelkezésére az aulában. Az itt vásárolt élelmet és italt csak az aulában lehet elfogyasztani, tanterembe felvinni nem szabad. A büfé a nagyszünet kivételével minden szünetben nyitva van.

12 .Az ünnepélyeken a lányok számára sötét szövetszoknya  vagy szövetnadrág és fehér blúz, lehetőleg fekete cipő, a fiúk számára sötét szövetnadrág és fehér ing, fekete cipő kötelező!

13.Testnevelés órai viselet lányok számára: piros torna dressz, esetleg rövid nadrág, fehér zokni, tornacipő, fiúk számára piros rövid nadrág, fehér atléta trikó, fehér zokni, tornacipő kötelező!

14.A viselet tekintetében kémia és technika órákon a szaktanár elvárásai szerint kell eljárni.

15.A tanulók az iskolában nevelőiket és az ott dolgozókat a napszaknak megfelelően az aznapi első találkozáskor köszöntsék.

16.Szorgalmi időben kabátjukat, váltó cipőjüket a kijelölt zárható szekrényben helyezzék el.

17.A tanítás befejezése után a tanulók hagyják el az iskolát. Délután tanulószobán, napköziben, szakkörökön, edzésen tartózkodhatnak az iskolában. Engedély  nélkül itt tartózkodó gyermekért az iskola nem vállal felelősséget.

18.A tanítás befejezése után a székeket tegyék fel a padra, a szemetet szedjék fel.

19.Durva, trágár , tiszteletlen kifejezésekkel ne beszéljenek!

20.A dohányzás és az alkohol fogyasztás iskola területén és annak környékén is tilos! Napraforgót, rágógumit szintén tilos az iskola területén fogyasztani!

 

V. 

Ügyeletesek feladatai

 

1.Felügyelik a rendet az iskola épületében, segítenek az ügyeletes tanárnak a Házirend betartásában és annak betartására a tanulókat felszólítják.

2.Az ügyeletet reggel 7,30-kor kezdik az osztályfőnöki beosztások alapján, és azt minden szünetben kötelesek ellátni, a rendbontókat az ügyeletes tanárnak átadni.

3.A szolgálat megkezdése előtt jelentkeznie kell az ügyeletes pedagógusnál, és végrehajtja annak utasításait.

4.Figyelmezteti és - ismétlődés esetén - jelenti  az ügyeletes pedagógusnak, a rendbontó, rongáló tanulókat. Az irodák előtt szolgálatot teljesítő ügyeletes tanuló     jogosult belépni a tanári szobába.

 

VI. 

A hetes kötelességei

 

1.Felügyel a házirend osztályteremben való  betartására.

2.Jelenti az igazgatóhelyettesnek, ha a tanteremben 5 perccel a becsengetés után nincs pedagógus.

3.Biztosítja a tanítás feltételeit: minden szünetben a kis ablakon keresztül szellőzteti a tantermet, letörli a táblát,  krétáról gondoskodik.

4.Minden óra elején jelenti a hiányzókat a pedagógusoknak.

5.Azonnal jelenti az ügyeletes tanárnak a tanítás előtt és a szünetekben történő  rendbontást, károkozást.

6.Folyamatosan tájékoztatja az osztályfőnököt a hét eseményeiről.

7.Gondoskodik - az utolsó órát tartó pedagógussal  együtt - a tanterem tisztaságáról és rendjéről (szemét összeszedése, székek felhelyezése a padra, tábla tisztítása, ablakok zárása, lámpák leoltása, tanterem bezárása).

 

VII. 

Hiányzás

 

1.A hiányzásokat  és a mulasztás okait a hiányzás első napján jelentse a szülő az osztályfőnöknek. Indokolt esetben engedélyt kell kérni a távolmaradásra.

2.Egy tanévben a szülő kérésére összesen három napra az osztályfőnök, hosszabb időre az igazgató adhat engedélyt a távolmaradásra.

3.A hiányzást követő első napon a szülő által aláírt ellenőrző könyvvel vagy orvosi igazolással kell a mulasztást igazolni.

1.Orvoshoz csak a szülő írásbeli  kérésére engedheti el az osztályfőnök a tanulót. Iskolai balesetről, rosszullétről a tanár telefonon értesíti a szülőt.

2.Igazolatlan hiányzás esetén először telefonon, majd írásban értesítjük a szülőt 10, azaz tíz igazolatlan óra után az osztályfőnök köteles írásban értesíteni a kerületi jegyzőt a tankötelezettségi törvény megsértése miatt.

3.Az igazolatlan hiányzások okainak felderítésében az osztályfőnök a gyermekvédelmi felelőssel együtt jár el.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              VIII.

                                                                                                                                                          A napközi munkarendje

 

1.Minden tanuló joga, hogy napközi otthonos ellátásban részesüljön.

2.A szülő kérelmére a tanuló - indokolt esetben - kedvezményes étkeztetésben részesülhet.

3.Napközi ügyeletet reggel 6,30-7,30-ig , délután 16 óráig, de a szülő kérésére 17 óráig tartunk.

4.A napközis foglalkozásokon a tanulók szervezett csoportokban, tanári felügyelettel tartózkodnak. 16 óra előtt csak a szülő írásbeli kérésére mehetnek haza.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 97
Tegnapi: 307
Heti: 404
Havi: 6 790
Össz.: 620 075

Látogatottság növelés
Oldal: Házirend
Kondor Béla Általános Iskola - © 2008 - 2019 - kondor.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: kondor bela iskola - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »