Kondor Béla Általános Iskola

_____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

 

 

 

 

 

KÖRZETHATÁROK

ASZPARÁGUSZ

UTCA

teljes közterület

BARTA LAJOS

UTCA

páros oldal

BARTÓK LAJOS

UTCA

9-végig

BÉKÉSCSABA

UTCA

teljes közterület

BENEDEK ELEK

UTCA

teljes közterület

BENEDEK ELEK

UTCA

teljes közterület

BERZSENYI DÁNIEL

UTCA

teljes közterület

BEZERÉDI

UTCA

teljes közterület

CSAPÓ

UTCA

páros oldal

CSENGERY

UTCA

teljes közterület

CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR

UTCA

2-28 és 1-23

DARÁNYI IGNÁC

UTCA

2-74 és 1-63

DEMBINSZKY

UTCA

teljes közterület

DUGONICS

UTCA

teljes közterület

ENDRŐDI SÁNDOR

UTCA

teljes közterület

ENDRŐDI SÁNDOR

UTCA

teljes közterület

EÖTVÖS

UTCA

teljes közterület

ERKEL FERENC

KÖZ

teljes közterület

ERKEL FERENC

UTCA

teljes közterület

HAVANNA

UTCA

2-42 és 1-43

HENGERMŰ

UTCA

teljes közterület

HENGERSOR

UTCA

teljes közterület

HUNYADI LÁSZLÓ

UTCA

teljes közterület

JÓSIKA MIKLÓS

UTCA

teljes közterület

KLAPKA GYÖRGY

UTCA

teljes közterület

KONDOR BÉLA

SÉTÁNY

2-8 és 1-7

LISZT FERENC

KÖZ

teljes közterület

LISZT FERENC

UTCA

teljes közterület

MADÁCH IMRE

UTCA

teljes közterület

MARGÓ TIVADAR

UTCA

31-45

MÁTYÁS KIRÁLY

UTCA

teljes közterület

NYERGES

KÖZ

teljes közterület

PARÁZS

UTCA

teljes közterület

REVICZKY GYULA

UTCA

teljes közterület

REVICZKY GYULA

UTCA

teljes közterület

SÁRKÖZI GYÖRGY

SÉTÁNY

45-49

SOMOGYI LÁSZLÓ

SÉTÁNY

teljes közterület

ÜLLŐI

ÚT

311-365

VASLEMEZ

UTCA

teljes közterület

VATTAGYÁR

UTCA

teljes közterület

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

UTCA

teljes közterület

 

 

 

 


 

Tisztelt Szülők!

 

Iskolaelőkészítő osztályt indít a Kondor Béla Általános Iskola. Célunk, hogy megkönnyítsük az óvoda és iskola közötti átmenetet. 

Alapelvünk: játékosság, ráhangolódás, kis létszám, egyéni foglalkozás, fejlesztés.

Pihenőszoba, játékszoba, tornaterem áll rendelkezésünkre.

Választható szakkörök: angol, számítástechnika, rajz, hangszer, sport.

Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt és gyermeket beiratkozáskor!

 

Beiratkozásról

 

Az elektronikus ügyintézéshez segítség az alábbi linken érhető el:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/info

Az alábbi ügykörökben van lehetősége a szülőnek kommunikálni az iskolával:

 

 

Amennyiben nem a mi körzetünkhöz tartozik, de gyermekét hozzánk szeretné beiratni, úgy a tőlünk kapott "Befogadó nyilatkozat"-tal ki kell iratkozni a körzetes iskolából. 

A Gyámhivataltól kapott előzetes tájékoztatás szerint a körzeten kívüli iskolába jelentkező tanulók esetén a beiratkozásnál - az idei tanévtől- mindkét szülőnek jelen kell lennie!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- születési anyakönyvi kivonat,

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- szülő nevére kiálított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a gyermek TAJ kártyája,

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet:

- óvodai szakvélemény,

- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

- sajátos nevelési igényű gyermekek eseténben a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,

- tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

 

-- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

- regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

- tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

- állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel; EGT- állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)

- nyilatkozat a közös szülői felügyelet gyakorlására.

A beiratkozás alkalmával mindkét szülőnek - egyéb határozat szerint a gondviselőnek- személyesen meg kell jelenni!

A tanköteles korba lépő gyermekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni.

 

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§(1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben , amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti - de legkésőbb az azt követő évben - tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.
Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül - a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beiratkozáskor meg kell tennie a szülőnek!

 

Mit kell tudni a beiratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

 

A beiratkozás időpontja:
2019. április 11. (csütörtök) 8 - 19 óra között
2019. április 12. (péntek) 8 - 19 óra között.

 

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási/ kerületi kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.
A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés- oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.
Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási/ kerületi kormányhivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat, még akkor is, ha a szülői felögyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha 
- menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.
A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.
A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést - oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Az iskolaérettség
Az iskolaválasztás és az iskolakezdés jelentős esemény, amely változást jelent minden család és érintett gyermek életében. Két nagy döntést kell meghoznia a kedves szülőknek:

 • Vajon iskolai életre alkalmas-e a tankötelessé vált gyermekem?
 • Hogyan tudhatom meg, mi a teendő?
 • Ha igen melyik iskola lesz a legjobb a gyermekem számára?

 

Az iskolaérettség kérdéséről

Minden felelős szülőben, óvodapedagógusban felmerülhet a kérdés, vajon iskolaérett-e a gyermeke, óvodása? Meg tud-e majd birkózni azokkal a nehézségekkel, amelyek az iskolában várják? Tud-e majd élni azokkal a lehetőségekkel, amiket ajánlanak számára? Jól fogja-e érezni magát? Az első iskolai évek kudarcai és sikerei jelentősen meghatározzák a gyermekek iskolához, tanuláshoz való viszonyát, sőt még a pályaválasztásukra is hatással lehetnek.

Először is fontos, hogy azok az óvodapedagógusok hogyan látják a gyermek fejlődését. Szerencsés esetben az óvónő sokszor 3 évig kíséri a gyermek növekedését, annak fejlődési ütemét. Sok esetben több időt tölt el a gyermekkel, mint maga a család. Előfordulhat, hogy a közösségben betöltött szerepét jobban látja a pedagógus, így érdemes meghallgatni, kikérni a véleményét. Előfordulhat, s a közoktatási törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a szülő és az óvoda megállapodjon abban, hogy a gyermek még egy évet óvodai nevelésben részesüljön. Ez az év kiváló alkalmat nyújt a kisgyermeknek, hogy fejlettebben, s kudarcok nélkül kezdje meg az iskolát.

Ha a felmerült kérdésekre a válasz nem egyértelmű, nem egyezik a szülő és az óvoda véleménye, a Nevelési Tanácsadókban lehetőség van arra, hogy megvizsgálják a gyermeket, és tapasztalataikat megbeszéljék a szülővel. 

 

Mi történik a Nevelési Tanácsadóban?

Itt teszteket oldanak meg a gyerekek, felméréseket készítenek a pszichológusok, fejlesztő pedagógusok, beszélgetnek a gyerekekkel, játszanak. Ez a felmérés sokszor a szülőnek is hasznos, hiszen lehet, hogy a gyerek bátor, hamar beilleszkedik a csoportba, beszélget a felnőttekkel, de szellemi képessége még egyáltalán nem felel meg a leendő elsősének. Vagy fordítva, a gyerek nagyon okos, de idegen környezetben hamar elsírja magát, anyjától nehezen válik le, idegenekkel nem beszél. Ilyen esetben vajon kérdés, hogy mehet-e iskolába? 

Az iskolaérettségi vizsgálatot egyaránt kérheti az óvoda, vagy a szülő. 

 • A vizsgálat során először az óvodai vélemény és a szülőkkel folytatott beszélgetés révén az eddigi fejlődésről kaphatnak képet.
 • Megtudhatják, volt-e valami a gyermek életében, ami nagyobb mértékben befolyásolja fejlődését. A különleges tényezők nem önmagukban bírnak jelentőséggel, hanem azon keresztül, hogy a gyermek alkalmazkodását segítő mechanizmusok mennyire voltak elégségesek a kompenzációra.
 • Ezt követően fejlesztőpedagógus vezetésével egy csoportos vizsgálat következik. Ebből derülhet ki, hogy a társas helyzetben mennyire tudnak a gyerekek a közösségi normákhoz alkalmazkodni, hogyan teljesítenek.
 • Ezután a pszichológus vezette egyéni feladathelyzetben fejeződik be a vizsgálati sor, mely tovább árnyalja a gyermek érzelmi és értelmi érettségéről alkotott képet.

 

Milyen vizsgálatok folynak egy iskolaérettségi felmérésen?

A legfontosabb, hogy tud-e a gyerek hosszú ideig figyelni, nyugton maradni.

 • A tesztek között szerepelnek: sorminták folytatása, arányok felismerése, lakóterük lerajzolása stb.
 • Képek alapján kell elmondania a történetet, folyamatosan.
 • Anyjáról, apjáról kialakult-e már stabil képe, hogy mivel foglalkozik.
 • Tudja-e pontosan, hogy hol lakik, akár cím szerint is. stb. 

A fentiekből az is kiderülhet, hogy szükség van-e további szakvizsgálatokra (pl. logopédusra, fülészre, szemészre). Ha több területen találnak elakadást, akkor a gyermeket – a szülő hozzájárulásával – továbbküldhetik a 3. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz, ahol kiegészítő vizsgálatok elvégzésére is lehetőség nyílik, és a beiskolázási döntés ennek alapján fogalmazódik meg.
A vizsgálat végén szakvéleményt adnak, melynek egyik célja az, hogy mind a szülő, az óvoda, mind a választott iskola igazgatóját segítsék a beiskolázási döntés meghozatalában.

 

Diákigazolvány igénylés:

Az igénylési folyamat teljesen elektronikus és ingyenes!

Beiratkozás előtti teendők: Az igénylést a lakhely szerinti Kormányablakban kell elindítani, melyhez az alábbi iratkora van szükség:

 - születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya vagy egyéb érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél) és lakcímkártya.

Az okmányiroda készíti el a fényképet is!

A nyilatkozatok a helyszínen is kitölthetők!

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 128
Tegnapi: 204
Heti: 502
Havi: 4 825
Össz.: 763 968
Oldal: Beiratkozás
Kondor Béla Általános Iskola - © 2008 - 2021 - kondor.hupont.hu

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat