Kondor Béla Általános Iskola

_____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

 

Beiratkozásról

 

 A körzetes iskolák körzethatárai ezen a linken érhetők el:

http://www.bp18.hu/oktatasi_intezmenyek

 

 Amennyiben nem a mi körzetünkhöz tartozik, de gyermekét hozzánk szeretné beiratni, úgy a tőlünk kapott "Befogadó nyilatkozat"-tal ki kell iratkozni a körzetes iskolából. 

 A Gyámhivataltól kapott előzetes tájékoztatásszerint a körzeten kívüli iskolába jelentkező tanulók esetén a beiratkozásnál - az idei tanévtől- mindkét szülőnek jelen kell lennie! 

 

A beiratkozáshoz szükséges hivatalos dokumentumok:

 1. Az óvoda által kiállított iskolaérettséget igazoló szakvélemény.

2. Egyéb kiegészítő szakvélemény, ha van.

3. A szülők (gondviselő) személyi igazolványa és lakcímkártyája.

4. A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája.

5. Elváltaknál a  különélés igazolása és az apa beleegyező nyilatkozata.

  

FELHÍVÁS 

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására.


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§(1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben , amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti - de legkésőbb az azt követő évben - tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.
Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez. 
A gyermek felvételéről az igazgató dönt.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen - annak közlésétől számított tizenöt napon belül - a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
Mit kell tudni a beíratásról?
A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy választott iskola első évfolyamára.
A beiratkozás időpontja: 
2018. április 12. (csütörtök)8 - 19 óra között
2018. április 13. (péntek) 8 - 19 óra között.
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát.
Sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő ellátást nyújtó nevelési - oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményében megjelölt intézmények közül, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.
A nemzetiséghez tartozó gyermeket - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel kell venni.
Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak.A bejelentést az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a tanuló már beiratkozott hazai iskolába.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően - közös felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta vagy megvonta (2013. évi V törvény 4:175. § (1)-(2)).
A nem magyar állampolgár kiskorú tanköteles Magyarországon, ha 
- menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországom gyakorolja,
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alátartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén valótartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.
A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.
A nem magyar állampolgár, amíg megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést - oktatást a tankötelezettség fennállása alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

---------------------------------------------------------------------------- 

2017/2018-as tanévre felvett tanulók névsora:

Balázs Kevin

Bartha Márk

Boros Norbert

Bosnyák Krisztina

Dobó - Kocsis Zoltán

Héjja Boglárka

Horváth Petra

Molnár Gábor

Molnár - Tóth Olivér

Nagy Marcell Tamás

Nyikus Eszter

Orosi Jázmin Iringó

Rafael Melinda

Stefán Dávid

Suha Natália Virág

Szabó Martin

Vincze Martin

Az iskolaérettség
Az iskolaválasztás és az iskolakezdés jelentős esemény, amely változást jelent minden család és érintett gyermek életében. Két nagy döntést kell meghoznia a kedves szülőknek:

 • Vajon iskolai életre alkalmas-e a tankötelessé vált gyermekem?
 • Hogyan tudhatom meg, mi a teendő?
 • Ha igen melyik iskola lesz a legjobb a gyermekem számára?

  Az iskolaérettség kérdéséről:

Minden felelős szülőben, óvodapedagógusban felmerülhet a kérdés, vajon iskolaérett-e a gyermeke, óvodása? Meg tud-e majd birkózni azokkal a nehézségekkel, amelyek az iskolában várják? Tud-e majd élni azokkal a lehetőségekkel, amikor ajánlanak számára? Jól fogja-e érezni magát? Az első iskolai évek kudarcai és sikerei jelentősen meghatározzák a gyermekek iskolához, tanuláshoz való viszonyát, sőt még a pályaválasztásuk is hatással lehetnek.

Először is fontos, hogy azok az óvodapedagógusok hogyan látják a gyermek fejlődését. Szerencsés esetben az óvónő sokszor 3 évig kíséri a gyermek növekedését, annak fejlődési ütemét. Sok esetben több időt tölt el a gyermekkel, mint maga a család. Előfordulhat, hogy a közösségben betöltött szerepét jobban látja a pedagógus, így érdemes meghallgatni, kikérni a véleményét. Előfordulhat, s a közoktatási törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a szülő, s az óvoda megállapodjon abban, hogy a gyermek még egy évet óvodai nevelésben részesüljön. Ez az év kiváló alkalmat nyújt a kisgyermeknek, hogy fejlettebben, s kudarcok nélkül kezdje meg az iskolát.
 
Ha a felmerült kérdésekre a válasz nem egyértelmű, nem egyezik a szülő és az óvoda véleménye, a Nevelési Tanácsadókban lehetőség van arra, hogy megvizsgálják a gyermeket, és tapasztalatainkat megbeszéljék a szülővel. 

Mi történik a Nevelési Tanácsadóban?

 Itt teszteket oldanak meg a gyerekek, felméréseket készítenek a pszichológusok, fejlesztő pedagógusok, beszélgetnek a gyerekekkel, játszanak. Ez a felmérés sokszor a szülőnek is hasznos, hiszen lehet, hogy a gyerek bátor, hamar beilleszkedik a csoportba, beszélget a felnőttekkel, de szellemi képessége még egyáltalán nem felel meg a leendő elsősének. Vagy fordítva, a gyerek nagyon okos, de idegen környezetben hamar elsírja magát, anyjától nehezen válik le, idegenekkel nem beszél. Ilyen esetben vajon kérdés, hogy mehet-e iskolába?

 Az iskolaérettségi vizsgálatot egyaránt kérheti az óvoda, vagy a szülő. 

 • A vizsgálat során először az óvodai vélemény és a szülőkkel folytatott beszélgetés révén az eddigi fejlődésről kaphatnak képet.
 • Megtudhatják, volt-e valami a gyermek életében, ami nagyobb mértékben befolyásolja fejlődését. A különleges tényezők nem önmagukban bírnak jelentőséggel, hanem azon keresztül, hogy a gyermek alkalmazkodását segítő mechanizmusok mennyire voltak elégségesek a kompenzációra.
 • Ezt követően a gyerekek fejlesztőpedagógus vezetésével egy csoportos vizsgálat következik. Ebből derülhet ki, hogy a társas helyzetben mennyire tudnak a gyerekek a közösségi normákhoz alkalmazkodni, hogyan teljesítenek.
 • Ezután a pszichológus vezette egyéni feladathelyzetben fejeződik be a vizsgálati sor, mely tovább árnyalja a gyermek érzelmi és értelmi érettségéről alkotott képet.

 Milyen vizsgálatok folynak egy iskolaérettségi felmérésen?

 • A legfontosabb, hogy tud-e a gyerek hosszú ideig figyelni, nyugton maradni.
 • A tesztek között szerepelnek: sorminták folytatása, arányok felismerése, lakóterük lerajzolása stb.
 • Képek alapján kell elmondania a történetet, folyamatosan.
 • Anyjáról, apjáról kialakult-e már stabil képe, hogy mivel foglalkozik.
 • Tudja-e pontosan, hogy hol lakik, akár cím szerint is. stb. 

A fentiekből az is kiderülhet, hogy szükség van-e további szakvizsgálatokra (pl. logopédusra, fülészre, szemészre). Ha több területen találnak elakadást, akkor a gyermeket – a szülő hozzájárulásával – továbbküldhetik a 3.sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz, ahol kiegészítő vizsgálatok elvégzésére is lehetőség nyílik, és a beiskolázási döntés ennek alapján fogalmazódik meg.
A vizsgálat végén szakvéleményt adnak, melynek egyik célja az, hogy mind a szülő, az óvoda, mind a választott iskola igazgatóját segítsék a beiskolázási döntés meghozatalában.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 84
Tegnapi: 307
Heti: 391
Havi: 6 777
Össz.: 620 062

Látogatottság növelés
Oldal: Beiratkozás
Kondor Béla Általános Iskola - © 2008 - 2019 - kondor.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: kondor bela iskola - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »