Kondor Béla Általános Iskola

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7.

        

Iskolacsipegető – Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola

 

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

 

Az idei tanévben is várjuk az iskolába készülő gyerekeket

Csipegető játékos foglalkozásunkra.

Ezzel lehetőséget szeretnénk biztosítani a leendő első osztályosoknak és szüleiknek, hogy megismerjék iskolánk életét, a tanító néniket.

 

Képességfejlesztő foglalkozások időpontja:

2023. február 22. 16:00-16:45

2023. március 07. 16:00-16:45

2023.március 22. 16:00-16:45

2023. április 05.   16:00-16:45

 

 

Cím: 1181Budapest, Kondor Béla sétány 7.

Elérhetőség: (1) 291 0807

                     kondorbela.alt.isk@t-online.hu

 

--------------------------------------------------------------------------------------

       Beiratkozás 2021/2022. tanév 1. osztály – Érdligeti Általános Iskola

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes
nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.  

Az Nkt. 45.§ (2) bekezdése rögzíti, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az
azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában
részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi
fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.  

Az Nkt. 50.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.  

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez
benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel – a szülő eljárást indíthat jogszabálysértésre, az intézmény belső szabályzatának
megsértésére, illetve érdeksérelemre való hivatkozással. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.  

Mit kell tudni a 2022/2023-as tanévre történő beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes
vagy a választott iskola első évfolyamára az alábbiak szerint:  

1. A beiratkozás időpontja: 2022. április 21. és 22. (8-19 óra között)
2. A felvételi kérelem benyújtható a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén(https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is. A KRÉTA

rendszer működéséről és a beiskolázás részleteiről az iskolák honlapján találhatnak tájékoztatást. Elektronikus formában benyújtott felvételi
kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (gyermek nevére kiállított, személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok)
eredetijének személyes bemutatása továbbra is szükséges.  

3. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával
ellátva kell benyújtani. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják
jogaikat akkor is, ha a szülő felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a
gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

4. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. A szülők,
gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen – vagy a Külső-Pesti Tankerületi Központ honlapján
(https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-korzethatarok-a-2022-2023-es-tanevre) találják meg: https://kir.hu/korzet

5. A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.
6. A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és

magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.
7. Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg

iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a 2011. évi CXC. törvény 91. § (2) szerint az Oktatási
Hivatalnak.

A nem magyar, kiskorú állampolgár akkor tanköteles Magyarországon, ha  

• menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,  

• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,  

• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett
jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.  

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem magyar
állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve
betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.  

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be,
szabálysértést követ el.  

                                                                                                                                                                Rábel Krisztina
                                                                                                                                                            tankerületi igazgató

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Tisztelt Szülők!

 

Gulyás Gergely a Kormányinfón bejelentette, hogy kivezeti Magyarország a koronavírus – járvány miatti korlátozások döntő többségét, mivel a járvány ötödik hulláma a végéhez közeledik.

 

Március 7. napjától (hétfőtől) megszűnik a maszkviselési kötelezettség.

 

Így a „Csipegető” iskolánkban elindul.

 

Időpontok:

 

Március 22. 16.00

 

Április 05. 16.00

 

Április 20. 16.00

 

Mindenkit szeretettel várunk!

 

Budapest, 2022. 03. 04.

 

                                                                            Vezetőség

 

        Jegyzék a nevelési- oktatási intézmények kötelező (minimális)  felszereléseiről - Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola

 

Tisztelt Szülők!

 

 

 

A 2022-2023-as tanévtől a leendő első osztályosainknak kreatív/sport osztályt indítunk- felmenő rendszerben. Ennek lényege, hogy nem tagozathoz kell alkalmazkodniuk a gyermekeknek, hanem mi alkalmazkodunk a tanulók adottságaihoz. Minden hónapban más- más területen próbálhatják ki magukat a gyerekek és dönthetik el, hogy mi az, ami leginkább érdekli őket. Ezt követően a 2. évfolyamtól kezdve, külön délutáni foglalkozásokon vehetnek részt tanulóink az érdeklődési körüknek megfelelően. Területek: matematika, angol, rajz, testnevelés (kosárlabda, futball, íjászat), kézműves foglalkozások, színjátszás. Várunk minden érdeklődő szülőt! Részletes tájékoztatásért keressék bizalommal Csikászné Szalay Katalin alsó tagozatos intézményvezető- helyettest a 06- 30- 358- 0230-as telefonszámon vagy az iskola vonalas elérhetőségein: 06-1-291-0807, 06-1-290-3475.

 

 

 

A körzethatárok a "Beiratkozás" menűpont alatt találhatók.

 

 

 

                                                                                               Vezetőség

 

 

 

Budapest, 2022. 02. 01.

 

 

 

 

 

 

 

        Kreativ_foglalkozasok_Kapuvaron.jpg (763×421)

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők!

 

 

 

Hagyományainknak megfelelően idén is megrendezzük a Csipegető foglalkozásainkat a leendő 1. osztályosoknak és szüleiknek. A foglalkozások időpontjai: 2022. február 22. (16 óra), 2022. március 08. (16 óra), 2022. március 22. (16 óra), 2022. április 05. (16 óra). A foglalkozások keretein belül megismerkedhetnek a leendő elsős tanítókkal is. 

 

 

 

(A járványhelyzet miatt elmarad.)

 

 

 

Budapest, 2022. 02. 01.

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 99
Tegnapi: 69
Heti: 591
Havi: 1 334
Össz.: 970 171
Oldal: Ovisoknak
Kondor Béla Általános Iskola - © 2008 - 2024 - kondor.hupont.hu

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat