Kondor Béla Általános Iskola

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7.

 

 

 

 

 

Budapest XVIII. Kerületi

 

Kondor Béla Általános Iskola

 

Házirendje

 

 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 1.

Tartalom

I. fejezet: Általános rendelkezések 4

1.1 A házirend célja 4

1.2 A házirend hatálya 4

1.3 A házirend elkészítésének jogszabályi alapjai 5

II.Fejezet: A házirend nyilvánossága 5

III. fejezet: Az iskolai tanulói munkarend 7

3.1.Az intézmény nyitvatartása 7

3.2Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk 7

IV. Fejezet: Szülőktől, látogatóktól elvárjuk 9

V. Fejezet: Egészségvédelmi, baleset-megelőzési előírások 10

VI. Fejezet: Az iskola tanuló tisztségviselői 11

VII. Fejezet: A tanórai és egyéb foglalkozások rendje 12

7.1. Napi tevékenységek 12

7.2. Diákkörök, szakkörök, sportkörök létrehozásának rendje 13

VIII. Fejezet: A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend 14

IX. Fejezet: A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások 15

9.1 Késések igazolása 15

9. 2 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolása 16

X. Fejezet: Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 18

XI. Fejezet: Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje 18

XII. Fejezet: A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája 19

12. 1. Vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása 19

12.2. Döntési folyamatokban való részvétel 19

12 .3.A tanuló joga 20

12.4. Tanulói jogok megismeréséhez és e jogok gyakorlásához szükséges információhoz jutás fórumai, módszerei, rendszere 20

12.5 A szülő elektronikus naplóhoz való hozzáférésének a módja 21

XIII. Fejezet: A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések 22

13.1. A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok 22

XIV. Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozóvizsgára jelentkezés módja és határideje. 23

14.1 Tanulmányok alatti vizsgák 23

14.1.1. Osztályozó vizsga 23

14. 1.2. Javítóvizsga 24

14. 1. 3. Független vizsgabizottság előtti vizsga 24

XV. Fejezet: A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 25

15.1. Tanszerellátás 25

15.2. A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok 25

XVI. Fejezet: A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, az ebédbefizetés/lemondás rendje továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 27

16.1. Az ebédbefizetés/pótbefizetés és az étkezés lemondásának rendje 27

16.2. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 27

16.3. Osztályprogramok költségei 28

XVII. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái 28

XVIII. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 29

18.1. Fegyelmező intézkedések formái: 29

18.2. A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei 30

18.3 A fegyelmi büntetés 30

XIX. Fejezet:A felvételi kötelezettség teljesítése után további felvétel rendje 33

19. 1. A felvétel sorrendje: 33

19.2 Helyhiány esetén lebonyolítandó sorsolás szabályai 33

 

 

I. fejezet: Általános rendelkezések

 

1.1 A házirend célja

 

A házirend célja, hogy megalkossa a tanulói jogok, kötelességek helyi rendjét, meghatározza a tanulók jogait és kötelességeit az iskolában, az iskola által szervezett programokon és a tanulók iskolai tevékenységével kapcsolatosan. A házirend alapelve, hogy semmilyen alacsonyabb rendű szabályozás nem állhat ellentétben a gyermekek jogairól szóló, 1989. évben kihirdetett nemzetközi egyezménnyel, az alaptörvénnyel, köznevelési törvénnyel és más felsőbb szintű szabályozásokkal. A házirend nem vonhatja el és nem csorbíthatja a tanuló alkotmányosan és egyezményekben biztosított jogait, nem tehet nemzeti, etnikai, világnézeti, politikai, nemek szerinti vagy egyéb megkülönböztetést.

 

1.2 A házirend hatálya

 

A házirend hatálya kiterjed az iskola dolgozóira, az iskolával jogviszonyban álló tanulókra és azok szüleire egyaránt.

A házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását és az emberi értékek közvetítését, elősegíti az iskola nevelő-oktató feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező az iskolaközösség tagjai számára. A házirend hatálya alá tartozó személyekkel szemben elvárás, hogy udvarias, és segítőkész magatartást tanúsítsanak, tartsák be a társadalmi együttélés alapvető szabályait, óvják a közösség tulajdonát, gazdagítsák az iskola hagyományait, és az intézmény hírnevéhez méltóan viselkedjenek az iskolán kívül is.

A házirendet kétévente kell felülvizsgálni. Módosítását kezdeményezheti az iskola intézményvezetője, a nevelőtestület, a diákönkormányzat és az SZMK. A házirendtervezetet a nevelők, a diákok és a szülők javaslatainak figyelembevételével az intézmény vezetője készíti el. A tervezetet megvitatják az iskola tanulóközösségei, majd a diákönkormányzat (DÖK) vezetősége a véleményeket összesíti. A tervezetet véleményezi az SZMK, a diákönkormányzat vezetősége és az iskolaszék is.

Valamennyi nevelő (különös tekintettel az ügyeletes nevelők) és a DÖK képviselői folyamatosan figyelemmel kísérik a házirend érvényesülését. A pedagógusok a munkaértekezleteken, a DÖK képviselői a diákönkormányzati üléseken beszámolnak tapasztalataikról, észrevételeikről.

 

1.3 A házirend elkészítésének jogszabályi alapjai

A házirend elkészítésének jogszabályi alapjai:

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.)

 • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

 • 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

 • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló jogszabály

 

II.Fejezet: A házirend nyilvánossága

 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulóknak, szülőknek, iskolánk alkalmazottainak) meg kell ismernie.

 

A házirend megtekinthető:

 • az iskola irattárában

 • az iskola könyvtárában

 • a nevelőtestületi szobában

 • az intézményvezetőnél

 • intézményvezető-helyettesi irodában

 • az iskola honlapján

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82. § (4) szerint a házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatni kell. Továbbá a beiratkozáskor a szülők figyelmét felhívjuk, hogy az iskola honlapján keresztül is megismerhetik a Házirendet, vagy igény szerint e-mailben is megküldjük részükre.

 

Azzal, hogy a tanuló beiratkozott a Budapest XVIII. Kerületi Kondor Béla Általános Iskolába,tagja lett a Kondor közösségének.Iskolánk életét olyan szabályok és normák határozzák meg, amelyek biztosítják a közösségi élet mindennapjait,a tanulási tevékenységek sikerességét, a közös munka eredményességét, egymás jogainak a tiszteletben tartását, a kötelességek teljesítését.

III. fejezet: Az iskolai tanulói munkarend

 

3.1.Az intézmény nyitva tartása

 

 • Az iskola szorgalmi idejében reggel 6.30 órától fogadjuk a gyerekeket a reggeli ügyeletben, de a portán már 5.30.-tól szolgálatot teljesítenek, a délutáni ügyelet 17. 00 óráig tart, de a portaszolgálat legalább 21.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7.30 – 15.30-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az intézményvezető ad engedélyt.

 

 • A tanulónak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában kell lennie. A tanítás 8.00 órakor kezdődik. A tanulók az időjárástól függően ½ 8 órától az iskola főbejárata előtti szabad téren gyülekeznek,ezt megelőző időpontban az iskolán kívül tartózkodó tanulóért felelősséget nem vállalunk.

 

 • A szülők gyermekeiket az iskola bejáratáig kísérhetik, és a tanítást, foglalkozást követően is ott várhatják meg őket. Ez alól kivételt képeznek az első osztályos tanulók, akiket az első 2 hétben bekísérhetnek a szülők az osztályterembe. Nap végén a tanító kíséri ki őket a tanteremből az iskola bejáratához, ahol a szülők átveszik a tanulókat.

 

3.2Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk

 

A tanulók kötelessége, hogy

 • Tisztelettel viselkedjen az intézmény dolgozóival, a saját társaival, az iskola tanáraival, vendégeivel és az iskolába érkező mentorált főiskolai hallgatókkal. Diáktársait becsülje, emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse meg, önmaga és társai testi épségét ne veszélyeztesse, egészségére vigyázzon.

 • Úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában.

 • Szorgalmasan, képességeinek megfelelően tanuljon, rendszeres munkával tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének.

 • Kulturáltan viselkedjen, a napszaknak megfelelően köszönjön az iskola nevelőinek és valamennyi dolgozójának.

 • Minden nap magával hozza az órarendnek megfelelően az órákhoz szükséges felszerelést.

 • Osztályának, tanulócsoportjának foglalkozásaira pontosan érkezzen, azokon fegyelmezetten és aktív figyelemmel vegyen részt.

 • Életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - a házirendben meghatározottak szerint - közreműködjön saját környezetének és az általa használt eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában.

 • Az iskola a nevelés – oktatás, valamint a szabadidő kulturált eltöltésének színtere. A tanuló öltözéke, hajviselete tiszta, életkorának megfelelő és rendezett legyen. A rendezvényeken, ünnepségeken ünnepi öltözékben (fehér blúz, ing, sötét szoknya, nadrág és alkalomhoz illő cipő) jelenjen meg.

Kerülni kell a kirívó vagy a nemiséget túlhangsúlyozó öltözéket. (Ezek: mély dekoltázs, átlátszó öltözék, túlzottan rövid szoknya, sort, hasat láttató felsőrész.)

 • Megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, az iskola tárgyi értékeire és tisztaságára vigyázzon, az okozott kárért a szülőnek kell anyagi felelősséget vállalnia.A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása eseten a tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1) – (2) bekezdésében meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére.

 • Az iskolába behozott, az oktatáshoz nem szükséges felszerelésekért, azokban okozott károkért (ékszer, tablet stb.) az iskola nem vállal felelősséget.

 • A testnevelés órák, a délutáni sportfoglalkozások előtt az értékeket /órát, ékszert stb./ megőrzésre át kell adni a szaktanárnak, az öltözőkben hagyott értékekért sem tudunk felelősséget vállalni.

 • Védje a személyi és közösségi tulajdont, lopás vagy rongálás esetén e tényt jelezze az osztályfőnöknek, intézményvezető-helyetteseknek.

 • A mobiltelefonját az iskolába csak saját felelősségére hozza, azt a tanítási órák előtt, azaz 8 óra előtt a hetesnek osztályonként össze kell szednie, és egy dobozban leadnia az igazgatói irodába. A tanuló a telefonját a tanítás végén kapja vissza. Telefonját csak kivételes esetben használhatja, ha azt a pedagógus engedélyezi.

 • Hang- és képfelvételt engedély nélkül nem készíthet sem társairól, sem az iskola dolgozóiról. Ennek megszegésével személyiségi jogokat sért.

 • Az óra és a foglalkozások végét jelző csengetés után a szünetet az iskola szabályainak betartásával töltse el.

 • A másokat is veszélyeztető baleseteket azonnal jelentse az ügyeletes tanárnak.

 • Hetesi feladatait az adott közösség szabályainak megfelelően lássa el.

 • Az iskola hagyományait ismerje meg (iskolanapi programok, iskolai ünnepélyek stb.) és azok ápolásába alkotó módon kapcsolódjon be.

 • Az iskolai házirendnek megfelelően viselkedjen az iskolán kívüli rendezvényeken is (színház-, múzeumlátogatás, kiállítás, osztálykirándulás, hétvégi programok, erdei iskola, táborok stb.)

 • Iskolánkban súlyos vétségnek minősül a tanuló saját és mások testi és lelki egészségének sértése, veszélyeztetése.

 

IV. Fejezet: Szülőktől, látogatóktól elvárjuk

 

 • Szülő, látogató az iskola területén csak hivatalos ügyben tartózkodhat az iskola nyitvatartási idejében.

 • A szülő a tanterembe nem mehet be, nem zavarhatja meg a tanítási órákat.

 • A nevelőt a szülők előre megbeszélt időpontban vagy a fogadó órán kereshetik fel.

 • Napközis, tanulószobás tanulót lehetőleg csak a tanulási idő megkezdése előtt (15 óra előtt) az osztályfőnökkel vagy az ügyeletes intézményvezető - helyettessel történő egyeztetés után vihetik el.

 • Csak rendkívüli esetben, intézményvezetői engedéllyel lehet a belépés szabályaitól eltérni.

 • Az iskolában plakátokat és egyéb hirdetményeket, szórólapokat kihelyezni kizárólag az erre kijelölt helyen, előzetes intézményvezetői engedéllyel lehet.

 • Számítunk a szülők megjelenésére az iskolai ünnepségeken és nyílt napokon.

 

 

 

 

 

V. Fejezet: Egészségvédelmi, baleset-megelőzési előírások, étkezés

 

 • A tanulók a nagyszünetet az udvaron, friss levegőn töltik. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő és/vagy a hangosbemondó utasítása alapján a tanulók a folyosón vagy a tantermekben tartózkodnak.

 • Az órák közti szünetekben a tantermekben, esetleg a folyosón kell tartózkodniuk a tanulóknak az ügyeletes nevelők felügyeletében.

 • A tanulók a nagyszünet kivételével minden szünetben látogathatják az iskolai büfét, s az ott megvásárolt ételt az ebédlőben fogyaszthatják el.

 • Az első óra utáni szünet a tízórai szünet, ennek időtartama 15 perc. Ekkor a közétkezésre nem befizetett tanulók a tantermekben, a többiek az ebédlőben étkezhetnek az ügyeletes tanárok jelenlétében.

 • Törvényi előírás alapján az intézménynek a közétkeztetést kell biztosítania, ami szigorú előíráshoz kötött. Egyéni étkezést kérés esetén biztosítani tudjuk. Az étel hűtése és melegítése a tanári szobában elhelyezett hűtőben, mikrohullámú sütőben lehetséges. Az étel elfogyasztásához szükséges evőeszközről a szülő gondoskodik. Az ételt névvel ellátott zacskóba kell rakni és tárolni. Az ételt a tanuló az utolsó órája után kérheti el a pedagógiai asszisztenstől, vagy ha ő nincs ott, az éppen a tanáriban tartózkodó pedagógustól. Az ételt az osztálytársaival együtt, az ebédlőben fogyasztja el, a maradékot pedig hazaviszi.

 • Ebédelni csak az előzetesen kijelölt időpontban, és a csoportot felügyelő pedagógus kíséretében lehet (minden osztály az utolsó tanítási óra után megy ebédelni).

 • A tanuló óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Ha balesetet észlel, jelentse az ügyeletes nevelőnek, tudásának megfelelően nyújtson segítséget.

 • A tanulóknak balesetvédelmi okokból tilos ékszer, (nyaklánc, óra, testékszer, fülbevaló, gyűrű, karkötő) és műköröm viselete, valamint ujjhegyen túl érő köröm a testnevelési órákon.

 • Testnevelési órán kívül az ékszer viselése magánügy; iskolában csak olyan ékszert használhatnak a tanulók, amely nem veszélyezteti sem a maga, sem mások testi épségét.

 • A tanuló kötelessége, hogy a testnevelés órára az iskola által meghatározott (fehér póló, alsó tagozaton piros, felső tagozaton sötét tornanadrág/tornadressz, fehér zokni, tornacipő, tréningruha) tiszta felszerelésben jelenjen meg, a legjobb képessége szerint hajtsa végre a feladatokat, és tehetsége szerint képviselje iskolánkat a kerületi versenyeken.

 • Az iskola tornatermében csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Iskolai és egyéb rendezvényeken csak tiszta váltócipőben, a tornaterem épségét is biztosító cipőben, lehet bemenni.

 • A termekben lévő TV - és videókészülékek, számítógép, interaktív tábla, projektor, zongora csak tanári engedéllyel és felügyelettel működtethető.

 • Társai és saját egészsége, valamint testi épsége érdekében az iskola területén egészségkárosító anyagokat, tárgyakat nem használhat, nem tarthat és nem is árusíthat a tanuló.

 • A tanulóknak és a dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolába kerékpárral vagy rollerrel érkezzenek. A kerékpárokat reggel 7 óra 45-ig helyezhetik el a kerékpártárolóban, biztonsági zárral ellátva. Az iskola udvarán a kerékpárokkal játszani, versenyezni tilos.

 • Az iskolában tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett vagy engedélyhez kötött szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása.

 • Az iskola területén talált tárgyakat (kisebb értékű tárgyat, ruhát stb.) az iskola portáján kell leadni, ahol maximum 60 napig őrzik meg. A 60. napot követően az iskola a nem keresett tárgyakat karitatív célra felajánlhatja. A nagyobb értékű tárgyakat viszont a helyettesi irodában kell leadni (pénz, mobiltelefon, ékszer).

 • A létesítmény használatával kapcsolatos és a speciálisan a tanórákhoz kapcsolódó munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetmegelőzési szabályokról a tanulók az első osztályfőnöki órán és az első szakórákon kapnak felvilágosítást, ennek megfelelő magatartást kell tanúsítaniuk.

VI. Fejezet: Az iskola tanuló tisztségviselői

A hetes

- feladata az osztályterem rendjének és tisztaságának biztosítása,

- szellőztet, letörli a táblát, gondoskodik krétáról, figyelmezteti társait a tanterem elhagyására, meglocsolja a virágokat,

- amennyiben a becsengetést követő 5 percen belül nincs nevelő az osztályban, jelenti az intézményvezető-helyettesnek,

- minden óra elején jelenti a hiányzókat és a szünetben történt rendbontást, károkozást a tanárnak,

- folyamatosan tájékoztatja az osztályfőnököt a hét eseményeiről,

- az óra végén, valamint a tanítás végén ellenőrzi az osztály rendjét, tisztaságát, ellenőrzi az ablakok zártságát.

- a hetesi feladatok ellátására az osztályfőnök jelöli ki a tanulót, tevékenységét az osztály közösségével értékelik.

 

 

VII. Fejezet: A tanórai és egyéb foglalkozások rendje

 

7.1. Napi tevékenységek

 • A tanítási órák rendjét a mindenkori órarend határozza meg. A rendkívüli óra vagy foglalkozás elrendelése esetén legalább 3 tanítási nappal előbb tájékoztatást kapnak a tanulók és szüleik.

 • A szünetekben a hetesek a teremben maradnak.

 • A tanteremben az ülésrendet az osztályfőnök alakítja ki. A szaktanár ettől a szaktantermekben eltérhet.

 • A tanórák kezdetekor a tanulók felállással köszöntik a tanárt, és meghallgatják a hetes jelentését. A kicsengetést követően a tanulók felállással köszönnek el a tanártól.

 • A tanulók a tanári szobába nem mehetnek be. Problémáikkal a tanári bejárata előtt a folyosón kereshetik fel nevelőiket.

 • Az iskola területe tanítási, ill. tanórán kívüli foglalkozási idő alatt csak az intézményvezető távozási engedélyével hagyható el. Ha a tanuló engedély nélkül távozik a szakóráról vagy egyéb kötelező foglalkozásról, igazolatlan órát kap.

 • Beteg, lázas, fertőző gyermekközegészségügyi szempontból nem jöhet iskolába.
  Beteg, lázas gyerek egyedül nem mehet haza. Szülőjét (gondviselőjét) telefonon értesíteni kell, melyért az osztályfőnök a felelős.
  Amennyiben a tanulónál betegség tünetét észleljük vagy sérülés éri a tanulót, a szülő, gondviselő megérkezéséig a pedagógiai asszisztensi helyiségben biztosítjuk a tanuló elhelyezését.

Szükség esetén elsősegélynyújtásban részesítjük, vagy indokolt esetben intézkedünk sürgősségi ellátásáról. (mentő hívása 104).

 • Az egész napos nevelés elsőtől nyolcadik évfolyamig egységesen 16 óráig tart.

 • A tanulók az iskola nyitva tartási idején kívül az épületben csak előzetes engedéllyel tartózkodhatnak.

 • A szünidőre feladott feladat mennyisége nem haladhatja meg az egyébként szokásost, melynek megoldása maximum 10-15 perc.

 

  1. Diákkörök, szakkörök, sportkörök létrehozásának rendje

 

A tanuló joga, hogy szakkörön, sportkörön, tanulmányi versenyeken vegyen részt, szakkörök, sportkörök létrejöttét kezdeményezze.

Az iskola tanulói a neveléssel-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – diákköröket (szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti csoport, sportkör) hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti.

 • A szakkörre a szakkört vezető nevelőnél írásban kell jelentkezni szülői engedéllyel. Beiratkozás után a szakkörön a részvétel az adott tanévre kötelező.

 • Diákkörök indítását tanulók és szülők is kezdeményezhetik a megelőző tanév május 31-ig. A személyi és tárgyi feltételek figyelembevételével ennek indításáról az intézményvezető dönt.

 • Tanórán kívüli foglalkozásokra a tanuló minden év szeptember 15-ig a szülő aláírásával jelentkezhet.

 • A délutáni foglalkozásokról a tanulók csak a szülő írásos vagy személyes kérése alapján mehetnek haza.

 • Felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokon a szülő, tanuló kérésére vagy a szaktanár javaslata alapján lehet részt venni.

 • A fejlesztő-felzárkóztató foglalkozásokon- a szakszolgálat által írt szakértői vélemény alapján- a tanuló köteles részt venni.

 

 

 

 

VIII. Fejezet: A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama,
a csengetési rend

 

 

 • A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg.

 • Becsengetéskor már mindenkinek a tanteremben, vagy a tanterem előtt kell tartózkodnia. A szaktantermekbe (életvitel, informatika, ének, rajz, angol, tornaterem, műfüves pálya) csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktárgyi felszereléssel lehet belépni a tanárral együtt.

 

1. óra

8.00 órától 8.45 óráig

15 perces szünet,
alsó tagozat étkezős szünet

felső tagozat étkezős szünet

2. óra

9.00 órától 9.45 óráig

10 perces szünet

 

3. óra

9.55 órától 10.40 óráig

20 perces szünet

felső tagozat a nagyudvaron

alsó tagozat a kisudvaron

4. óra

11.00 órától 11.45 óráig

10 perces szünet

 

5. óra

11.55 órától 12.40 óráig

10 perces szünet

 

6. óra

12.50 órától 13.35 óráig

10 perc szünet

7. óra

13.45 órától 14.30 óráig

 

Csengetési rend:

 

Minden osztálynak az utolsó tanítási óra után (legkésőbb 14.30-kor) kezdődik a napközis foglalkozás, mely egységesen 16. 00 –ig tart.

 

 

Ennek rendje a következő:

 • az osztály utolsó órája után ebédeltetés

 • levegőzés, játék az udvaron (rossz idő esetén szabadfoglalkozás a termekben), szakkörök megtartása

 • védett tanulási idő 15. 00 - 16. 00 –ig

16. 00 óra után az iskola területét a tanulóknak el kell hagyniuk, kivéve azokat, akik szülői kérés alapján összevont délutáni ügyeletet kértek. Ha délutáni foglalkozásra kell várakoznia, előzetes egyeztetés alapján csatlakoznia kell a számára kijelölt napközis- tanulószobai csoporthoz.

 

IX. Fejezet: A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások

 

9.1 Késések igazolása

 • A tanulóknak ahhoz, hogy elő tudjanak készülni az órákra, 7.45-ig meg kell érkezniük az iskolába. Az a tanuló, aki még 8. 00 -ra sem ér be, „Késett” bejegyzést kap az e-naplóba. A bejegyzést a szülőnek láttamoznia kell 48 órán belül. A késés, illetve mulasztás igazolt vagy igazolatlan voltát az osztályfőnök dönti el. Az igazolatlan késést a tanuló havi magatartás értékelésének kialakításakor az osztályfőnök köteles figyelembe venni.

 • Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetérenem érkezik meg, a késés tényét az időtartam megjelölésével az órát tartó szaktanár jegyzi be az e-naplóba A késéseket az osztályfőnök tartja nyilván. A tanóráról való késések időtartama összeadódik.

Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a 45 perc igazolatlan órának minősül.

Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról.

 

 

 

 

9. 2 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolása

 • A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.

Az iskolai foglalkozásokról a tanuló csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el.

 • A tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. Az a tanuló, aki egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott (hiányzásai miatt nem osztályozható) a tanév végén a nevelőtestület határozata értelmében osztályozó vizsgát tehet.

 • Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

 • Ha a mulasztás igazolatlan, az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a Gyermekjóléti Szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

 • A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosított rendelkezése szerint, ha a tanköteles gyermek 10 órát igazolatlanul mulaszt, a Gyermekjóléti Szolgálatot értesítjük. A 30. igazolatlan mulasztás szabálysértésnek minősül, melyről a Gyermekjóléti Szolgálatot és az általános szabálysértési hatóságot, azaz a gyámhivatalt kell értesítenünk. Az igazolatlanul mulasztott 50. tanórai foglalkozás után a kerületi gyámhivatal köteles elrendelni a tanköteles tanuló védelembe vételét és az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését.

  • A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által tanítási időben szervezett rendezvényekről való távolmaradását szülői vagy orvosi igazolással igazolni.

  • A szülő egy tanévben öt tanítási napról szóló távolmaradást kérhet. A tanuló távolmaradására a szülő ezen felül előzetesen írásban az iskola vezetőjétől kérhet engedélyt. A döntés meghozatala előtt az intézményvezető figyelembe veszi a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. Előzetes kérés elmulasztása esetén a mulasztás igazolatlan.

  • Az iskolából való távolmaradást a mulasztást követő 48 órán belül igazolni kell. Az igazolás késedelmes bemutatásának következtében a mulasztás igazolatlanná válik.

  • Hosszantartó hiányzás esetén a szülőnek jeleznie kell az osztályfőnök felé a hiányzás okát és várható időtartamát, az orvos-kórház-stb. általi igazolást el kell juttatnia részére (elektronikusan vagy papír alapon).

  • A 7.-8. osztályosok 2 alkalommal, a tanítási időben középiskolai nyílt napokon részt vehetnek. Hiányzásuk akkor igazolt, ha az időpontot a szülő előzetesen az osztályfőnökkel egyeztette, és az iskolalátogatásról igazolást hoznak.

X. Fejezet: Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken
elvárt tanulói magatartás

 

 • Az iskolán kívüli rendezvényeken, programokon tilos az egészségre káros anyagok használata, élvezete, árusítása (energiaital, alkohol, cigaretta, drog), mások testi épségének a veszélyeztetése, személyiségi jogainak, emberi méltóságának a megsértése.

 • Tanulmányi kiránduláson, táborban a takarodó és ébresztő közötti időszakban a tanulók csak a kijelölt szobákban tartózkodhatnak, illetve szükség esetén a nemének megfelelő mellékhelyiségben.

 • A rendezvényekre, színház- mozi- múzeumlátogatásra és egyéb szervezett programokra való utazás alkalmával a közlekedési eszközöket a kulturált viselkedési szabályoknak megfelelően kell használni.

 

XI. Fejezet: Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje

 

 • A tanulók az iskola helyiségeit rendeltetésszerűen, az állagmegóvás szem előtt tartásával, csak nevelő felügyelete mellett használhatják.

 • Az iskola dolgozói, tanulói és az intézmény használói felelősek:

 • az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

 • az energiafelhasználással való takarékoskodásért,

 • a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.

 • Rágógumi, tökmag, napraforgó fogyasztása az iskolában – a tisztaság érdekében – nem megengedett.

 • Az iskola területén és 10 m-es körzetén belül tilos a dohányzás.

 • Tanulók az iskola szertáraiban csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak.

 • Az iskola kémiaszertára fokozottan veszélyes terület, ahol a tanuló nem tartózkodhat.

 • Bombariadó esetén a tanulók az intézményvezető által kijelölt helyszínre vonulnak.

 

XII. Fejezet: A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formája

 

12. 1. Véleménynyilvánítási jog gyakorlása

A tanuló szabadon véleményt nyilváníthat az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett az őt érintő kérdésekről. A vélemény nyilvánításának elsődleges színterei az osztályfőnöki órák. Kifejezheti véleményét a diákönkormányzati gyűléseken, diákgyűléseken is.

 

12.2. Döntési folyamatokban való részvétel

Iskolánkban a tanulók jogszabályban meghatározottak szerint vehetnek részt az intézményi döntési folyamatban.

A diákönkormányzatunk (DÖK) a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján működik, biztosítjuk a tanulói szervezet rendeltetésszerű és folyamatos működését.

 • A tanulók képviseletükre diákönkormányzatot hoznak létre, amely képviseli az egész diákságot.

 • A diákönkormányzat munkáját segítő nevelő koordinálja, akit a diákönkormányzat véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg a feladattal.

 • A diákokat osztályonként 2 fő képviseli a diákönkormányzat ülésén. A képviselőket évente újraválasztják a diákok az osztályfőnök segítségével.

 • A tanulók véleményüket – minden, őket érintő kérdésben - a diákönkormányzat képviselőin keresztül juttatják el a diákönkormányzat vezetőjéhez és a segítő tanárhoz, akik a véleményt továbbítják az iskola intézményvezetője felé.

 • A diákönkormányzat saját kialakított rendje, illetve szervezeti és működési szabályzata szerint működik.

 • A diákönkormányzatnak joga van a diákságot képviselni minden, a tanulókat érintő kérdésben.

 • A diákönkormányzat a hatályos jogszabályok szerint véleményezési jogokat gyakorol.

 • Évente legalább egy alkalommal diákgyűlést kell tartani. A gyűlésen jelen van az iskolavezetés és a nevelőtestület tagjai, illetve a diákok által meghívott, az iskolai élettel kapcsolatban álló személyek.

 • Az évi rendes diákgyűlésen az iskola, illetve a diákönkormányzat vezetője beszámol az előző diákgyűlés óta eltelt időszak munkáiról, különösen a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről az iskolában.

 

 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:

 • az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,

 • a házirend és a pedagógiai program elfogadása előtt.

 

12 .3.A tanuló joga

 

 • Tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről, és hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, megismerje az iskola pedagógia programját és a helyi tanterv követelményeit.

 • Megismerje az érdemjegyeit az értékelést követően.

 • Az emberi méltóság és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított harmincnapon belül érdemi választ kapjon.

 • Egyéni ügyeivel, gondjaival, problémáival tanáraihoz, osztályfőnökéhez vagy az iskola vezetőjéhez forduljon.

 • Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen.

 • Diákérdekeket érintő döntések meghozatalában képviselője útján részt vegyen.

 

12.4. Tanulói jogok megismeréséhez és e jogok gyakorlásához szükséges információhoz jutás fórumai, módszerei, rendszere

 

 • Az iskola dokumentumai (házirend, SZMSZ, pedagógiai program) hozzáférhetőek az iskola könyvtárában, annak nyitva tartási ideje alatt valamint az iskola honlapján.

 • A házirendet az első tanítási napon a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel az osztályfőnök ismerteti.

 • A jogok és kötelességek gyakorlásáról minden tanévben az első tanítási napon tájékoztatást kell tartani. A tanulók aláírásukkal igazolják, hogy jogaikat megismerték, kötelességüket betartják.

 • Az első szülői értekezleten a szülők aláírásukkal igazolják, hogy a házirendet megismerték, tudomásul vették, betartják és betartatják gyermekükkel.

 • Egy nap maximum 2 témazárót, legfeljebb 3 írásbeli számonkérést írjon, a témazáró időpontját 1 héttel előbb tudja meg.

 • Dolgozatát a tanuló 15 tanítási napon belül értékelve visszakapja megtekintésre, az érdemjegy a dolgozat kiosztásának napjakor kerülhet az e-naplóba. A feleletjegyek a feleltetés napjakor kerülnek rögzítésre az e-naplóban. Ezt a szülő az e- naplóban 48 órán belül láthatja.

 • Felmentés az érdemjeggyel és osztályzattal történő értékelés alól csak szakértői vélemény javaslata alapján intézményvezetői határozattal adható.

 

12.5 A szülő elektronikus naplóhoz való hozzáférésének a módja

 

 • A szülő a rendszergazda által a KRÉTA felületen generált azonosítót és jelszót a kapcsolattartásra megadott e-mail címére kapja meg a KRÉTA üzenetküldő rendszerén keresztül.

 • Az első belépést követően a jelszót módosíthatja. Kérés esetén papír alapon is eljuttatjuk a szülőkhöz az azonosítót és a jelszót 1 hónapban egyszer.

 • Szülő kérésére írásban is (fénymásolat formájában) tájékoztatást adunk a gyermek eredményeiről, hiányzásáról, vagy az intézményben biztosítjuk a betekintést a KRÉTA e-naplóba. A szülő kérésével az intézményvezetőhöz fordulhat a tanév elején.

 

 

XIII. Fejezet: A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések

 

 

13.1. A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok

 • A tanulónak joga, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások közül.

 • Az iskolába újonnan érkező (beiratkozó) tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor adja le a tantárgyválasztással kapcsolatos kérelmét az iskola intézményvezetőjének a hittan/ etika tantárgyak kapcsán.

 • Az iskolának - az alapfokú művészeti iskola kivételével - minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló a következő tanítási évben milyen szakkörön kíván részt venni.

 • A tanulónak vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő tanítási évben már más szabadon választható tanítási órán (etika/ hit-és erkölcstan) szeretne részt venni.

 • A tanulók (szülők) minden tanítási év elején az osztályfőnököktől és a szaktanároktól kapnak tájékoztatást az adott évben induló tanórán kívüli foglalkozásokról. Amennyiben olyan szakkörre jelentkezett, amit az alacsony létszám miatt nem tudtunk elindítani, az iskola felajánlja, hogy milyen másik szakkörre tud még jelentkezni.

 • A szakkörről való hiányzás ugyanúgy hiányzásnak minősül, mert erre a tanuló elkötelezte magát.

 • Weblap látogatottság számláló:

  Mai: 60
  Tegnapi: 122
  Heti: 398
  Havi: 2 303
  Össz.: 968 014
Oldal: HÁZIREND
Kondor Béla Általános Iskola - © 2008 - 2024 - kondor.hupont.hu

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat