Kondor Béla Általános Iskola

_____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

 

PÁLYÁZAT

A

KONDOR BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA

INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

 Budapest, 2015.

 Készítette:

Vida Béla

pályázó  

 

I/1.

Bemutatkozás

 60 éves vagyok, Budapesten születtem. Az általános iskola befejezése után a budapesti Kossuth Lajos Gimnáziumban tanultam, majd a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán földrajz-testnevelés szakon végeztem. 1979-ben kötöttem házasságot, feleségem szintén pedagógus. 1980-ban született gyermekünk, fiam háromdiplomás, testnevelő tanárként dolgozik a Nagy László Gimnázium és Általános Iskolában. Rendezett és kiegyensúlyozott körülmények között élek.

 I/2.

Szakmai életrajz

 1975. szeptemberében kezdtem tanítani egy Pest megyéhez tartozó nagyközségben, Gyálon az Ady Endre úti – akkor csak felső tagozatos – Általános Iskolában. Földrajz és testnevelés tantárgyat tanítottam, s már az első tanévben osztályfőnöki munkát is végeztem.

A testnevelői szakmai munkaközösséget vezettem. 1982-ben pályázat útján változtattam munkahelyet és választottam a XVIII. kerületi Kondor II. Általános Iskolát. Testnevelést tanítottam és osztályfőnöki munkát végeztem. Két végzős osztályt búcsúztattam el. Szakfelügyelők, szaktanácsadók minősítették munkámat óralátogatások alapján. Az iskola történetében két esetben szerveztem és rendeztem sportünnepélyt. A testnevelés munkaközösség vezetője voltam és az iskola Ifjúsági Diákmozgalmát vezettem. 1990. februárjában igazgatói pályázatot nyújtottam be és 1990. májusában az igazgatóválasztáson intézményvezetői megbízást kaptam a Kondor Béla Általános Iskola szakmai munkájának vezetésére.

Szakmai továbblépésem érdekében a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola kihelyezett tagozatán közoktatás vezetői végzettséget szeretem 2002-ben. 25 éve irányítom a Kondor Béla Általános Iskola szakmai munkáját.

2014. májusában Németh László Díj miniszteri kitüntetésben részesültem.

 I/3.

Az elmúlt 25 évben végzett változásokat jelentő iskolai szakmai munkám

 1991. január 1-jétől a Kondor Béla Általános Iskola vezetésemmel önálló költségvetési intézményként működött. Feladatom volt az önálló gazdálkodás megszervezése.

1991. szeptemberétől matematika, számítástechnika tagozatot indítottunk ismételten elsőként a XVIII. kerületben. Számítógép fejlesztéseinkkel szaktantermeket hoztunk létre az eredményes számítástechnika oktatásához. Felzárkóztató osztályokat működtettünk, melyekben az évismétlők, a halmozottan hátrányos, nehezen nevelhető gyerekek kerültek elhelyezésre a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján.

 1992. szeptemberétől bevezettük a szorobán oktatást, a dőltbetűs írást és a nagyfelmenő rendszerben történő, alsó tagozatos oktatást. Szaktermi rendszerünket fejlesztettük, létrehoztuk a számítástechnika és informatika mellett a képzőművészeti, ének, idegen nyelvi szaktermeinket. Diákjaink végleges osztályokba kerültek elhelyezésre, megszüntettük a tanulók vándorlását. 1992. nyarától tanulóink nem egy alkalommal nyelvgyakorlás céljából angol-szász nyelvterületre utaznak. 1992. októberétől bevezettük iskolánkban az őszi tanulmányi szünetet, a tanév második felében a síszünetet. Ezek a tanulmányi szünetek olyan időpontban kerültek kiadásra diákjaink részére, mikor tanulóink terhelhetősége már nem volt kedvező az oktató – nevelő munka folyamatára.

Az idegen nyelvet csoportbontásban oktattuk az eredményesség érdekében. 1994-től kísérleti jelleggel erdei iskolai képzést vezettünk be, mely minden tanévben az elvárt céloknak megfelelően illeszkedett, illeszkedik az iskolai Pedagógiai Programhoz. 1994-ben egy Rotterdami iskolával vettük fel a kapcsolatot, mely egy idő után külső tényezők miatt megszűnt. 1994-ben képzési és tanulmányi szerződéseket kötöttünk középiskolákkal, a Hunyadi Mátyás Gimnáziummal, Zrínyi Miklós Gimnáziummal és a Pogány Frigyes Építőipari Szakközépiskolával. A szerződés tartalmazza tanulmányi eredménytől függően diákjaink automatikusan bekerülhetnek a középiskolába.

 1995. szeptemberétől indítottuk komplex művészeti képzési osztályainkat. 1996-ban indítottuk sportosztályainkat, hol speciális sportági képzéseket végeztünk, így kiemelten kosárlabdát és szertornát oktattunk. 1997-ben nagy kihívást jelentett számunkra az iskola Helyi Pedagógiai Programjának, illetve Helyi Tantervének kidolgozása. Ennek alapja volt iskolánk szlogenje: „Pedagógusok iskolája a gyerekekért.” 1998-ban bevezettük a Nemzeti Alaptanterv oktatását első és hetedik évfolyamon. 2000. szeptemberétől Pedagógiai Programunkat átdolgoztuk, s annak figyelembevételével kezdtük szeptembertől munkánkat. 2003-ban bevezettük a tantárgycsoportos oktatást alsó tagozaton (guruló). 2004-ben ismételten át kellett dolgozni iskolánk Pedagógiai Programját és Helyi Tantervét a közoktatási törvény módosításai alapján. 2004. szeptemberétől első évfolyamon kezdtük meg a módosított Helyi Tanterv szerinti oktató – nevelő munkát. 2006. szeptemberétől beindítottuk iskolánkban a második idegen nyelv oktatását, a spanyol nyelvet. 2006. szeptemberétől iskolánk önálló intézményi gazdálkodását önkormányzati döntés alapján részben önálló gazdálkodásúvá alakult. Még 2006. szeptemberében csoportbontásos oktatást vezettünk be a matematika tantárgy eredményes oktatásához. 2008. szeptemberétől megkezdtük iskolánkban a nem szakrendszerű oktatást. 2010 évtől is megtartottuk iskolánk specialitásait az emelt óraszámú képzéseinkben úgy számítástechnikából, képzőművészetből, idegen nyelvből és sportból. 2013. január 1-vel életbe lépett tankerületi irányítást és a működtetői irányítást mindenkor figyelembe vettük iskolánk felhasználásaiban.

2011. márciusában iskolánk pedagógusai kerületi kiemelt elismerésben részesültek az elmúlt évtizedekben mindenkor lakókörnyezet igényeit figyelembe vevő példa értékű oktató-nevelő munkájukért „Kerület Művelődésért Díjat”. 2013. júniusában az iskola oktató-nevelő munkájáért miniszteri elismerő oklevél díjazásban részesült.

 II/1.

Bevezetés

 A Kondor Béla Általános Iskola 25 éves vezetése során megszerzett tapasztalataim, gyakorlatom megkezdett feladatok és nem utolsó sorban kollégáim bíztatása alapján döntöttem pályázatom ismételt benyújtása mellett, nyugdíjkorhatárom eléréséig.  Az elmúlt 25 év a társadalomban végbement változások mellett az oktatási rendszer, annak tartalmi, szervezeti és törvényi szabályozása gyökeresen és folyamatosan változott. A sok változás mellett a vezetői munka is folyamatos megújulást igényelt. Egyértelművé vált számomra, hogy az intézményi vezetői tevékenység egyre összetettebb, sokrétű és egyre nagyobb felelősségvállalást igényel. Az új elvárások nem csak szemléletbeli változást igényeltek, hanem számos új feladat megoldását is. A nagyobb rálátás és rendszerezettebb tudás, a munkám javítása érdekében végeztem el a Közoktatás vezetői Főiskolát, mely végzettséget a továbbiakban is szeretnék hasznosítani. Pályázatomban a nevelőtestülettel közösen megalkotott és szükség szerint folyamatosan alakított iskolai Pedagógiai Program, továbbá a törvényi előírások alapján szeretném – a vezetői megbízás idején reálisan megvalósítható – vezetési elképzeléseimet felvázolni. A pályázat összeállításakor figyelembe vettem a társadalmi, és az oktatási kormányzat által megfogalmazott célokat, de mindenek előtt a közvetlen lakókörnyezeti és legfőképp az iskolahasználói igényeket.

 II/2.

Helyzetelemzés

 Iskolánk jelenleg a XVIII. kerület egyik még mindig magas létszámú általános iskolája 354 tanulóval.

Diákjaink nagy része a Havanna lakótelepről, továbbá a közeli kertvárosi családi házas környezetből járnak ide. A családok szociális helyzete szerint a létminimum alatti és az átlagos körülmények között élők közel azonos arányban találhatók meg. A beiskolázási körzetünk, illetve az idegen nyelvi, matematika-számítástechnika, komplex művészeti, sport emeltóraszámú képzési oktatásunk biztosítja tanulólétszámunk megtartását. Intézményünk épülete mindenképpen biztosítja az évfolyamonkénti két-három osztály indítását. A családok társadalmi rétegmegosztása és a heterogén tanulói összetétel mellett az oktató – nevelő munka iskolánkban nyugodt légkörben zajlik. Ennek letéteményese egy stabil színvonalas munkát végző nevelőtestület. Intézményünkben 25 éve pedagógus fluktuáció nincs. Jelenleg 40 pedagógus végez oktató és nevelő munkát. Munkánk eredményességének mutatói közül a szülői elégedettséget és a középiskolákba történő sikeres beiskolázásunkat emelném ki, továbbá környezetünkben lévő kapcsolatainkat. Intézményünk munkájának elégedettségi mérési eredményei értékelését a mellékletben csatolom. Az elmúlt 5 évben iskolánkban  jelentős felújítási és karbantartási munkák nem történtek. Bár itt szükséges megemlíteni, hogy az intézményünk főző konyháját az üzemeltető cég teljesen felújította, és az iskola lapos tető szerkezetére Uniós pályázati pénzből napelemek kerültek elhelyezésre a  villamos energia csökkentése okán.

2013.január 1-től megváltozott oktatás irányítási koncepcióban az iskola működtetése, annak megóvása még mindig önkormányzati feladat.

 III.

Az erőforrásokkal való gazdálkodás

 III/1.

Tárgyi feltételek alakulása

 A tárgyi feltételek javítását a kötelező eszköz és felszerelések, illetve a sportfelszerelések pótlására biztosított állami, kötött felhasználású támogatás, önkormányzati céltámogatás, valamint a pályázatokon nyert összegek biztosították. A fenti keretekből a kötelező taneszközöket és felszereléseket a lehetőségekhez képest pótolni próbáltuk.

III/2.

Személyi feltételek alakulása

 Intézményi feladatellátásunkat 40 fő pedagógus álláshellyel biztosítjuk 40 jelenleg betöltött álláshelyű pedagógussal. A személyi feltételek biztosításakor mindenkor figyelembe vesszük az évekre előre mutató tervezést (tantárgyi óraszámok növekedése, lakókörnyezeti igények). Az elmúlt 5 évben szakmai munkánk elismeréseként 2 pedagógusunk részesült a Kerület Tanára, Tanítója kitűntetésben. 1 pedagógusunk hosszú évek óta szakmai elismeréseként kerületi szaktanácsadóként is tevékenykedik.

Számos tanárunk és tanítónk kérte 2015.évi minősítését, hogy szakmai munkája elismeréseként pedagógus II. fokozatba kerüljön. Megírták portfóliójukat, benyújtották azt, és készek a minősítésre.

 III/3.

Gazdálkodás

 Intézményünk részére az éves költségvetést tankerület biztosítja közvetlenül az oktatáshoz kapcsolódó beszerzésekhez. Minden évben takarékos, meggondolt gazdálkodást követel, melyet szigorúan be kell tartanunk. Bérgazdálkodás tekintetében intézményvezetői feladatkör az elmúlt években megszűnt. A bérgazdálkodás, pedagógus bérek szabályozottak a munkavállalók részére, melyet törtvény határoz meg.

 III/4.

Pedagógiai, szakmai munka

 Az oktatási ágazatot érintő törvények és rendeletek sűrű változásai miatt a szakmai munkát, annak szervezését, átszervezését igen körültekintően kell megszervezni. Az oktató – nevelő munka alapjául szolgáló Köznevelési Törvény és végrehajtási rendelete évről – évre meghatározza a különböző programok, tantervek bevezetésének és változásának ütemét. Az elmúlt évtizedben dolgoznunk kellett még az 1978-as tantervvel, a NAT és a kerettantervi, illetve a csökkentett kerettantervi óraszámokkal és tananyaggal. Az évfolyamonként és tanévenként változó óraszámok nem tették könnyűvé feladatunkat (nem szakrendszerű oktatás). A Pedagógiai Program és Helyi Tanterv 1998., 2001. és 2004. évi átdolgozása a Nevelési Terv kidolgozása felelősségteljes munkát követelt, mert ezek a dokumentumok határozzák meg az iskolai oktató – nevelő munkánkat. Az új Köznevelési Törvény szabályozta ismételten a tantárgyi óraszámokat a pedagógusok iskolában történő munkájának időbeosztását, továbbá az egész napos nevelés folytatását. Itt szeretném megjegyezni, hogy az egész napos nevelés megvalósítását már a Köznevelési Törvényt megelőzően 5 évvel iskolánkban bevezettük.

 A dokumentumok szerint az iskolánkban folyó oktatás – nevelés célja tanulóink személyiségének sokoldalú, komplex fejlesztése, az ismeretek, készségek és képességek mind teljesebb megalapozása, az egyéni képességek szerinti elérhető maximális teljesítmény eléréséhez való segítés. Az általunk elkészített Pedagógiai Programban és Helyi Tantervben különös gondot fordítottunk arra, hogy a tanítás tartalmával segítsük a gondolkodás fejlesztését. Kerestük és keressük a tudás felépítésének azon módjait, melyek a többi területen való alkalmazást, átvitelt segítik. A tanulóink tudásának mérése a fentiek igazolására szolgál. A tantárgyi, iskolai és országos alapkészség méréseket rendkívül fontosnak tartjuk végzett munkánk eredményességének és hatékonyságának megállapítására, tapasztalatok beépítésére oktató – nevelő munkánk érdekében.

III/5.

A beszámolás időszakában elért eredményeink

 Tanulóink tehetségüket, felkészültségüket versenyeken bizonyíthatják, melynek első szintje az iskolai háziverseny. A kerületi és sportversenyeken tanulóink többnyire az élmezőnyben találhatók. Kiemelkedő eredményeket értünk el számítástechnikából, rajzból, matematikából. A versenyeztetéssel célunk az, hogy iskolánk összes tanulója valamely tantárgyból megméretesse magát, gyerekeinket sikerélményhez juttassuk. Az elmúlt 5 év időszakában ünnepeltük iskolánk 30 éves fennállását, méltó megemlékezéseket tartottunk ebben az időben iskolai volt diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak és jelenlegi diákjainknak.

 IV.

Célok meghatározása, feladatok és a végrehajtás szinterei

 Az iskolánkban folyó oktatás – nevelés célja tanulóink személyiségének sokoldalú komplex fejlesztése, az ismeretek, készségek és képességek mind teljesebb megalapozása az egyéni képességek szerinti elérhető maximális teljesítmény eléréséhez való segítése.

 Minden gyerek egy önálló és egyedi személyiség, számára a gyermekkor egyszeri és megismételhetetlen, ezért kell az oktató – nevelő munkánkban magasra emelnünk a mércét. Minden diákot egyéni képességei szerint elérhető maximális teljesítmény eléréséhez kell hozzásegítenünk. Pedagógiai alapelveink a gyermekközpontúság, esélyegyenlőség, integráció és nyitottság. A családok széles társadalmi rétegmegosztása és a heterogén tanulói összetételnek megfelelően feladataink is igen változatosak. Szocializálástól a tehetséggondozásig. A fenti céloknak és alapelveknek megfelelően határoztuk meg a tartalmi fejlesztést célzó, kiemelt feladatokat és azok szintereit:

-          alapkészségek kialakítása és fejlesztése,

-          a meglévő készségek, ismeretek alkalmazni tudása,

-          a személyiségfejlesztés, tehetséggondozás,

-          felzárkóztatás, fejlesztés,

-          az értékek közvetítése és a helyes értékrend kialakítása,

-          idegen nyelv oktatása,

-          számítástechnika oktatása,

-          művészeti oktatás,

-          egészségnevelés, gyermekvédelem, sport.

 Az iskolánkban folyó oktatás és nevelés célja tanáraink és a diákjaink közös, partneri tevékenységén, kapcsolati rendszerén valósul meg. Minden gyerek egy önálló és egyedi személyiség. Maximális teljesítmény eléréséhez kell őket hozzásegítenünk. Ezt követeli meg partnereink elvárása, iskolánk Minőségbiztosítási Programja is.

 Pedagógiai alapelveink:

-          gyermekközpontúság,

-          esélyegyenlőség,

-          emberi értékek közvetítése,

-          önállóságra, nyitottságra, kreativitásra való törekvés,

-          a követelmények, elvárások egyértelmű megfogalmazása, következetesség, a demokratizmus szabályainak betartásával,

-          tolerancia,

-          integráció.

-          intézményi kulcskompetenciák

-          anyanyelvi kommunikáció

-          idegen nyelvi kommunikáció

-          matematikai kompetencia

-          természettudományos kompetencia

-          digitális kompetencia

-          hatékony, önálló tanulás

-          szociális és állampolgári kompetencia

-          kezdeményező képesség, és vállalkozói kompetencia

-          esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező képesség

 A fenti céloknak és alapelveknek megfelelően kívánom az iskolai munka tartalmi fejlesztését célzó feladatokat meghatározni az intézmény lehető legeredményesebb működése érdekében.

 Nem speciális, „válogatott” gyerekekből álló osztályokban végezzük emelt óraszámú képzéseinket, hanem integrált tanulói csoportokban. Ez azt jelenti, hogy heterogén csoportok diákjai az emelt szintű heti két órás pluszfoglalkozásokat 5., 6. órában kapják egy időben. Úgy gondolom, hogy ez az esélyegyenlőség és integráció megvalósítása.

 IV. Célok meghatározása, feladatok és a végrehajtás szinterei

IV/1.

A tartalmi fejlesztést célzó feladatok és szinterei

Az alapkészségek kialakítása és fejlesztése

 Az első iskolai élmények, a megszerzett készségek alapvetően meghatározóak egy kisgyermek fejlődése szempontjából. Legnagyobb elvárás ezért az általános iskola alsós nevelőitől, hogy tanítványaikat az alapvető készségek megfelelő szintjére juttassák el. Rendkívül fontos az elsős osztálytanítók személyének kiválasztása. Komoly felelősséget jelent ez, melyet nevelőink mindenkor felvállalnak. Komoly felelősséget jelent ez az iskola vezetőjének is, mert a mai gyermeklétszámért való harcban tudomásul kell venni, hogy a szülő megrendelői igényekkel lép fel, iskolát és nem egyszer tanítót választ. Miután tanítóink felkészültek, megbízhatóak, munkájukkal, hozzáállásukkal megfelelnek a választhatóságnak, kihívásnak a feladat teljesítésére.

 Az alapkészségek kialakítása és fejlesztése terén a szakmai munkaközösségek szerepét kell hangsúlyoznom. Egyes követelményeinkkel alkotó együttműködésünkkel kell rögzítenünk iskolai szokásrendünket, melyek alapul szolgálnak a készségek kialakításában.

 Az alapkészségek kialakításához és fejlesztéséhez fontosnak tartom a helyes olvasástanítási módszerek megválasztását. Tanítóink az EMMI által javasolt tankönyvcsaládokból tanítanak egyéni meggyőződésük és választásuk alapján. A készségek kialakítása nem minden tanulónál történik azonos szinten, hisz minden diák különböző egyéni adottsággal, adottságokkal rendelkezik. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy egyre több a tanulási nehézséggel, illetve magatartási problémával küzdő gyerek. Fejlesztő pedagógusok munkájának szükségessége mindenképpen elengedhetetlen.

 Pedagógiai Programunk megalkotásának folyamatában mindig szem előtt tartottuk az alapkészségek fejlesztését célzó tanórák számának mind magasabban tartását,és erre a továbbiakban is törekedünk kell. Az alapkészségek fejlesztésében fontos elsősorban a tanítók, de a tanárok módszertani kultúrája, felkészültsége. Szorgalmazom a pedagógus továbbképzéseken az ilyen jellegű tanfolyamokon való részvételt. A tanítás, tanulás során képesnek kell lennie a pedagógusnak arra, hogy a teljes személyiséget aktivizálni tudja a tartós, belső tanulói motiváció fenntartásához.

IV/2.

Meglévő készségek, ismeretek alkalmazása

 A tanulóinkban kialakított készségek, az elsajátított ismeretek önmagukban nem elegendőek. A gyerekek tudásának minőségi vizsgálatából kiderült, hogy az ismeretek visszaadásában, reprodukálásában teljesítményük megfelelő, de a megértés mélysége és az alkalmazott tudás már jócskán hagy kívánni valót maga után. Keresni kell a tudás felépítésének változatos módjait, melyek többi területen való alkalmazást segítik (erdei iskola, tanulmányi kirándulások, tantárgyi koncentráció). A tanítás tartalmának segítésével kell elérni a gondolkodás fejlesztését. Nem szabad visszafogni a gyerekek szárnyaló gondolkodását, s azt, hogy merje közölni saját véleményét, egyedi megoldásait. Meglévő készségeket helyi iskolai szinten évente két alkalommal matematikából és magyarból mérjük.

 IV/3.

A személyiségfejlesztés és tehetséggondozás

 Céljaink között gyermekközpontú tehetséggondozó és sikerorientált iskolát jelöltünk meg, ahol a gyermek és pedagógus örömmel dolgozik. Az elmúlt tanévek során versenyeken, pályázatokon bizonyították a kollegáink, hogy tehetségeket nem csak felismerni, de fejleszteni is képesek. Erre a tényre alapozva működtetjük emelt óraszámú képzéseinket. Tehetséggondozás differenciált tanórai foglalkozásokon, szakköri keretekben folyik a tehetség fejlesztése. A tehetséges gyerekek megmérettetésére szükség van, mert ezáltal válik önértékelésük reálisabbá. Az egyéni bánásmód és a személyes kötődés biztosítéka a hatékony oktató – nevelő munkának. Keresnünk kell tanulóinkban azokat az adottságokat, amelyek által legnagyobb sikerélményhez juthatnak. Biztosítanunk kell a jövőben is az 1-3 fő részére szervezett tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat, az iskolában folyó zenei oktatást is folytatnunk kell első szinten a sikeresség elérése érdekében az iskolai szintű megmérettetéseket házi versenyeken, második és harmadik szinten kerületi, országos versenyeken való szerepeltetés.

 IV/4.

Felzárkóztatás

 A tehetséggondozással párhuzamosan nagy szükség van a tanulók felzárkóztatására, fejlesztésére, hisz ez az egyéni és a családok érdekei mellett társadalmilag is fontos feladat. A felzárkóztatásra a tanulók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében van szükség. Osztályainkban meg kell valósítani a lemaradó tanulók integrációját. Mindenképpen szükséges és elengedhetetlen iskolánkban a fejlesztő pedagógus tevékenysége.

Minél korábbi életszakaszban kezdjük meg a hátránykompenzáló tevékenységünket, annál nagyobb lesz az esély a felzárkóztatásra. A felzárkóztatás, korrepetálás napi feladatként jelentkezik pedagógusok munkájában. Szükségesnek tartom a továbbiakban is a felső tagozaton a felzárkóztatásra biztosított órakeret megtartását (korrepetálás) a tanulószobai foglalkozások időkerete mellett. 5.-6. évfolyamon a napközi foglalkozások megtartása javasolt a jövőben is.

 IV/5.

Idegen nyelvek oktatása

 Az idegen nyelvek oktatásának hatékonysága nem csak társadalmi igény, de közvetlen szülői elvárás is. Az alapvető olvasás és íráskészség mellett már az iskolába lépés megkezdésekor játékos formában végezzük idegen nyelvi oktatásunkat. Az angol nyelv tudása elengedhetetlenül szükséges a számítástechnika alkalmazásakor. Az idegen nyelv képzésének személyi feltétele iskolánkban jó. Képzett angol nyelv tanáraink végzik ezt a munkát, évente szervezett tanulmányutakkal biztosítják diákjaink nyelvi gyakorlatát.

 IV/6.

Számítástechnika és informatika oktatás

 Hatékony nyelvtanítás mellett szülői elvárásként és társadalmi igényként fogalmazódott meg a korszerű informatikai ismeretek oktatása és annak gyakorlatban való használata, felhasználása oktatásunkban.

A megszerzett ismeretek rendkívül fontosak gyerekeink számára további széles körű hasznosítás miatt. Az informatika – számítástechnika oktatás feltételeinek korszerűsítésének folyamatos biztosítása igen költséges feladat. Lehetőségeinket figyelembe véve a továbbiakban is biztosítanunk kell számítógépparkunk, informatikai rendszereink szinten tartását. Bízom abban, hogy a 2014. novemberében elkészített intézményi jövőkép megfogalmazása is hangsúlyozza az IKT fejlesztést intézményünkben

 IV/7.

Művészeti oktatás

 Iskolai művészetoktatásunkban elsődleges cél a tanulók mozgáskészségének, belső képi látásának, fantáziájának megjelenítése. Már első osztályban megkezdődik e képzés táncoktatással, a diákok rajzoktatásával, nem egy esetben hangszeres (furulya) képzéssel. A művészeti oktatás a modern ember személyiségének fejlesztésében elengedhetetlen. Célunk az, hogy iskolánk emelt óraszámú   képzéseiben biztosítsuk azon elvárásokat, hogy diákjaink a világ történéseihez, azok értelmezéséhez megfelelő alapokat kapjanak (sokoldalú ember).

 IV/8.

Az iskolai sport

 A személyiség harmonikus fejlődéséhez az emberi szervezetnek rendszeres igénybevételére van szüksége. Az iskolai sport, testnevelés feladata, hogy elősegítse a gyerekek egészséges fejlődését, valamint annak elérése, hogy a testedzés örömmel, önként vállalt tevékenysége legyen a fiatalnak, ehhez a tanítási órának játékosan oldottnak kell lennie. A sport megszerettetésében a kedvelt labdajátékoknak van nagy szerepük.

Az iskolai sportköri foglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy minél több diákunk részt vehessen a mindennapos testnevelésben. A sport által olyan jellembeli, akarati tulajdonsággal gazdagodnak, melyeket a mindennapi életben tudnak hasznosítani. 2014. szeptemberében aláírtunk a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémiával kosárlabda sportági képzési szerződést 2015. szeptemberétől induló speciális osztály indításra. A XVIII. kerület tankerülete körzeten kívüli beiskolázást engedélyezett előfelvételivel a sportági utánpótlás biztosításáhz.

 IV/9.

Az egész napos iskola feladatai

 Az egész napos foglalkoztatásra való igényeket napközis tevékenység keretében oldjuk meg. Bevezettük és szándékunkban áll megtartani a tantárgycsoportos két tanítóval működő napközis foglalkoztatást iskolánkban. A napközis tevékenységben a hagyományok tisztelete mellett keresni kell minden alkalmat az érzelmi nevelésre, hisz a hátrányos helyzetű tanulók jelentős hányada veszi azt igénybe. A felső tagozatos tanulók részére tanulószobai foglalkozások 7. és 8. évfolyamon szerveződnek. A délutáni foglalkozások feladatai között szerepel a szabadidő hasznos eltöltése, a tanulás tanítása, a tanuláshoz való viszony formálása, az ahhoz szükséges alapkészségek fejlesztése, helyes tanulási szokások kialakítása, a konkrét tanulási módszerek és technikák elsajátítása, továbbá olyan programokon, iskolai versenyeken való szereplés, mely erősíti a kultúra iránti igényt, és annak kialakítását szolgálja.

 IV/10.

Tanórán kívüli munka és iskolánk hagyományai

 Az iskolai nevelő munka eredményességének összetevője, haladó hagyományaink vállalása és ápolása, valamint tartalmas tanórán kívüli tevékenység.

A diákok iskolához, annak közösségéhez és a tanárokhoz való kötődése nagyrészt a tanórán kívüli élményeikből fakad, közös ünnepségek, kirándulások, múzeumlátogatások, erdei iskola, rendezvények, stb. Rendkívül fontosnak tartom nemzeti ünnepeink méltó megünneplését. Tanulóinknak ismerniük kell lakókörnyezetük, hazájuk múltját, hagyományait, hogy a jelent ismerő és a jövőt építő felnőttek legyenek majd. Iskolai hagyományaink úgy gondolom, hogy a jövőben is megőrizhetőek, erdei iskola, közös tagozati rendezvények, kirándulások, tehetséggondozó fesztiválok, iskolai rendezvények.

 

IV/11.

Nevelésünk alapja a helyes értékrend kialakítása

 Napjaink problémája, hogy a társadalom, az iskola és a család értéknormái gyakran nem esnek egybe. A gyerekek sokszor látják maguk körül az erkölcsi, etikai tartás hiányát és e hatás alól nehezen tudják kivonni magukat. A tanulói értékattitűdök szempontjából meghatározott struktúra a család, az iskola és a pedagógusok. Itt tartom fontosnak saját értékrendünk meghatározását, a kialakított értékrendünkhöz viszont következetesen tartanunk kell magunkat. Az általunk elfogadott pedagógiai elv a gyerekközpontúság, az ismeretek nyújtása, a készségek elsajátítása mellett még több személyes kapcsolatok, szeretetet, megértést, toleranciát és példamutatást igényel pedagógusoktól. Meghallgatással, beszélgetéssel, közös vitával, helyzetelemzéssel, közös élményekkel a gyermek könnyebben fogadja el az általunk közvetített értékeket, mint szeretet, hazaszeretet, egymás megbecsülése, tiszteletadás, becsületesség, igazságosság, kitartás, empátia, tolerancia. A szeretetben nevelt gyermek nyitott a világra, az emberekre, érzelmileg kiegyensúlyozott, a nehézségek leküzdésében kitartó. A tanulóinkban kialakított empátia és tolerancia képessége a másság elfogadására teszi alkalmassá őket.

A fenti értékek elfogadtatásában valamennyi nevelőnek, de legfőképpen az osztályfőnöknek van felelősségteljes szerepe. Ebben a munkában azokra a pedagógusainkra építünk, kiknek személyes példamutatása, szellemisége, emberi tartása követendő lehet a diák számára. Gyermekeink szerencséjére még iskolánkban bőven vannak ilyen pedagógusok.

 IV/12.

Integráció

 A tanulói integráció számomra azt jelenti, hogy megkülönböztetés, előítélet nélkül esélyegyenlőséget kell biztosítanunk minden iskolánkba járó gyerek részére. Úgy gondolom, hogy az integrációval elkerülhető a tanulók megkülönböztetettsége és az, hogy nem biztosítjuk minden diákunk számára azt az esélyt, hogy képességei, tudása, akarat bizonyítható legyen olyan közösségben, mely egyenrangú vele.

 Hivatkoznék az előzőekben már taglalt emelt óraszámú képzésekre vonatkozó iskolai csoportszervezéseinkre, arra, hogy osztályaink minden tanuló részéről átjárhatóak.

 IV/13.

Gyermekvédelmi feladatok

 Gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógusunk aktívan segíti osztályfőnökeink gyermekvédelmet szolgáló pedagógiai tevékenységét. Munkája során feltárja a gyerekek veszélyeztetettségeinek okát, annak mértékét és számba veszi a lehetséges segítségnyújtási módokat (támogatások, segélyek). Szükség esetén kezdeményezi és felveszi a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve Családsegítő Szolgálattal vagy az Átmeneti Otthonnal.

Részt vesz szociális kedvezmények iskolai döntésében. Segítséget nyújt a hozzá forduló szülőknek. Aktívan részt vesz az elmúlt 10 évben beindított Karitas Segélyszervezettel közösen szervezett káros szenvedélyek kialakítását megelőző felvilágosító, valamint bűnmegelőző program szervezésében. Itt szükséges megjegyeznem, hogy a gyermekvédelem problémáinak elsődleges felelőse és végrehajtója az osztályfőnök.

 IV/14.

Minőségbiztosítás

 Az intézményünkben tevékenykedő minőségbiztosítási csoport feladatainak kiemelt szerepet kell kapnia az elkövetkezendő tanévekben arra vonatkozóan, hogy az iskolánkban folyó szakmai munkánk szintjének emelése továbbiakban is megvalósítható legyen. Szerepet kell vállalnia a csoportnak az iskolai felmérők eredményeinek kiértékelésében, a felmerülő hiányosságok felderítésében. Szükséges a csoport irányítása a szaktanárok, pedagógusok szakmai munkájában is. Az oktatási kormányzat elvárása az, melyet minden pedagógusnak korától függően teljesíteni kell az a portfólió elkészítése, továbbá minden 2. évben esedékes önértékelés végrehajtása. A szakmai minősítéseket a pedagógusok magasabb pedagógus II, vagy mesterpedagógussá nyilvánítása szakmai munkája értékelése alapján történik a jövőben.

 V.

A feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek

 Az iskola testületében olyan nevelők találhatók, kik az alapítástól kezdve az iskola dolgozói. Személyi feltételeink adottak a jövőben végzendő feladatok ellátására. Pedagógusaink képzettsége biztosítja a folyamatos, magas szintű oktató – nevelő munkát.

Képesítés szerinti és szakos ellátottság iskolánkban jó. A továbbtanulások és továbbképzések révén megfelelő végzettséggel rendelkező kollégákat tudhatunk pedagógusaink között. Az évenként tervezett a továbbképzési terv biztosítja a megfelelő oktatói ellátottságot. A jó szakemberek megtartása elengedhetetlen. Ez csak úgy valósulhat meg, ha biztosítjuk részükre a lehető legjobb erkölcsi elismerést. Érezniük kell munkájuk sikerét, a megújulás szükségességét és elismertségüket. A jó szakemberek megtartása a pályán csak úgy valósulhat meg, ha alkalmat teremtünk arra, hogy a kollégák között – az eredményes munkakapcsolatok mellett – a lehető legjobb emberi, baráti viszonyok erősödnek. Arra törekszem, hogy nevelőink eddigi munkájára épülő, távlatokat adó feladatokkal találkozzanak a jövőben.

 A munkaerő gazdálkodási feladataimat úgy igyekeztem és igyekszem ellátni, hogy a munkájukat lelkiismeretesen és szakértelemmel végző dolgozók a labilis társadalmi munkaerőpiac ellenére biztonságban érezzék magukat. Intézményünkben 25 év óta pedagógus fluktuáció nincs. Pedagógusaink összetételében közel 94% arányú az a nevelő, kik 50 év felettiek.

 Úgy gondolom, hogy a jövőben is meg kell valósítani intézményünkben „a pedagógusok iskolája a gyerekekért” jelmondatot.

 VI.

Feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételek

 A Kondor Béla Általános Iskola eszközállománya biztosítja az oktató – nevelő munka zökkenő mentes  végrehajtását.

A kötelező taneszköz jegyzékben szereplő és nem meglévő tárgyak esetleges hiányait a következő években pótolni szükséges. Szükséges és elengedhetetlen az intézmény épületének teljes körű felújítása, melyről a lakókörnyezetben élők is továbbá az iskola használók is tudnak.

 A számítástechnikai eszközeink fejlesztését bízom benne központi támogatásból oldjuk majd meg. Könyvtári állományunk fejlesztésére minden évben lehetőséget kellene  biztosítanunk. Az oktató – nevelő munka feltételeinek biztosításához az intézmény működtetéséhez szükséges anyagiak tervezése és a rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok felhasználása a vezető felelőssége a részére biztosított pénzeszközök tudatában. Az ezzel járó felelősséget az elmúlt 25 évhez hasonlóan felvállalom. Az ésszerű és takarékos gazdálkodást tartom szem előtt. Egyéb források megszerzéséhez pályázatokon kell iskolánknak részt vennie. A vezető feladata, hogy megteremtse azokat a személyi és tárgyi feltételeket, melyek segítségével az iskola eredményesen felel meg az iskolahasználók igényeinek és betöltheti műveltség átadó és értékközvetítő funkcióit. Elengedhetetlen a jövőben is az iskola külső megítélésében pedagógiai oktató – nevelő munkájában, gazdálkodásában, az iskolai management szerepe.

2014. novemberben az iskola pedagógusai elfogadták az iskola Cselekvési Tervét, jövőképét, melynek megvalósítására irányuló elképzelést 2016. év végéig dolgozták ki négy fejlesztési területre:

I. IKT

II. Kutyával a hatékony oktatásért

III. Pályaorientáció

IV. Nyitás a lakókörnyezet felé

Bízom abban, hogy az elkészített és benyújtott intézményi program megfelelő anyagi támogatás mellett megvalósíthatóvá válik.

 VII.

Vezetési és pedagógiai elveim az intézmény irányításában

 A nevelés olyan összetett tevékenység, mely jól irányzott, egyéni és kollegtiv szervezéssel érheti el célját. Irányítója a pedagógus, aki megismeri a gyerek személyiségét, tiszteli azt és vállalja annak alakítását, fejlesztését. Az iskolai nevelési folyamatnak céltudatosan szervezett hatásrendszerben kell működnie a nevelési színterek termékeny együttműködések mellett.

A színvonalas szakmai munka biztosítékai a jól működő szakmai munkaközösségek élükön munkaközösség vezetőkkel. A jó nevelőtestületi légkört tartom az alkotó, oktató – nevelő munka alapvető feltételének. Nyíltság, őszinteség, kölcsönös bizalom a legfőbb összetartó erő. Az iskolai munka sikeressége azon múlik, hogy meg tudom-e nyerni kollegáimat feladatok elvégzésére. A hatékony munkához biztosítanom kell az önálló végrehajtás szabadságát, de a bizalom légköre nem jelentheti a kontroll nélküliséget. Motiváló tényező lehet az iskolavezetésben, az iskolai munkában a barátságos, kollegális légkör a szakmai munka színvonala és a pozitív vezetői attitűd.

 Az intézményvezető egyszemélyi felelőssége vitathatatlan, de felelősséget csak megalapozott döntések alapján vállalhatok. Ezeknek a döntéseknek az előkészítésébe kell bevonnom az oktatási – nevelési tevékenység valamennyi résztvevőjét, pedagógusokat, diákokat, szülőket. Ezt tartom a demokratikus működés alapjának. Törvény által szabályozott jogosítványaik vannak az iskola érdekképviseleti szerveinek, a szakszervezetnek, közalkalmazotti tanácsnak. Ezeknek a jogosítványoknak a jövőben is érvényesülniük kell.

 Egy jól működő intézmény vezetőjének célja az lehet, hogy humanizált viszonyokat teremtsen iskolájában, ami azt jelenti, hogy tág határok között mozgó cselekvési autonómiát biztosít tanárnak, diáknak egyaránt. Olyan típusú vezetőre van szükség, aki nem egyedül akarja megoldani a gazdálkodásból, oktató – nevelő munkából adódó feladatokat, problémákat, hanem együtt azokkal a közösségekkel, melyek bizalmukat adták fenti feladatok irányítására.

 Nehéz körülmények között szerzett 25 éves vezetői tapasztalatomat ajánlom fel a Kondor Béla Általános Iskola oktató – nevelő munkájának fejlesztéséhez és az iskola további fejlődéséhez.

 A Kondor Béla Általános Iskola elkövetkezendő tanéveiben végzendő munkához kívánok sok erőt, jó hangulatot, kiegyensúlyozott légkört az intézmény valamennyi dolgozójának.

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

I.  I/1. Bemutatkozás                                                                       2. oldal

I/2. Szakmai életrajz                                                                        2. oldal

I/3. Az elmúlt 25 évben végzett változásokat jelentő iskola szakmai

munkám                                                                                         3. oldal

II.   II/1. Bevezetés                                                                         5. oldal

II/2. Helyzetelemzés                                                                        6. oldal

III. Az erőforrásokkal való gazdálkodás                                               7. oldal

III/1. Tárgyi  feltételekalakulása                                                        7. oldal

III/2. Személyi feltételek alakulása                                                    7. oldal

III/3. Gazdálkodás                                                                            8. oldal

III/4. Pedagógiai, szakmai munka                                                     8. oldal

III/5. A beszámolás időszakában elért eredmén                                10. oldal

IV. Célok meghatározása, feladatok és a végrehajtás szinterei           12. oldal

IV/1. A tartalmi fejlesztést célzó feladatok és szinterei.

         Az alapkészségek kialakítása és fejlesztése.                             13. oldal

IV/2. Meglévő készségek, ismeretek alkalmazása                              14. oldal

IV/3. A személyiségfejlesztés és tehetséggondozás                           14. oldal

IV/4. Felzárkóztatás                                                                        15. oldal

IV/5. Idegen nyelvek oktatása                                                         16. oldal

IV/6. Számítástechnika és informatika oktatás                                 16. oldal

IV/7. Művészeti oktatás                                                                   17. oldal

IV/8. Az iskolai sport                                                                        17. oldal

IV/9. Az egész napos iskola feladatai                                                18. oldal

IV/10. Tanórán kívüli munka és iskolánk hagyományai                     18. oldal

IV/11. Nevelésünk alapja a helyes értékrend kialakítása                   19. oldal

IV/12. Integráció                                                                             20. oldal

IV/13. Gyermekvédelmi feladatok                                                    20. oldal

IV/14. Minőségbiztosítás                                                                  21. oldal

V. A feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek                         21. oldal

VI. Feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételek                         22. oldal

VII. Vezetési és pedagógiai elveim az intézmény irányításában          24. oldal

Mellékletek

 

 RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

                                                                                                    Vida Béla

pályázó
Részletes szakmai önéletrajz

 1975. szeptemberében kezdtem tanítani Pest-megyéhez tartozó nagyközségben Gyálon, az Ady Endre úti akkor csak felső tagozatos általános iskolában. Földrajz és testnevelés tantárgyat tanítottam, és már az első tanévben osztályfőnöki munkát is végeztem. Több alkalommal szakfelügyelők látogatták és minősítették munkámat. A testnevelői szakmai munkaközösséget vezettem. Három alkalommal szerveztem és bonyolítottam le tornaünnepélyeket. Minden tanév végén diákok táboroztatásán vettem részt, mint úttörővezető. A tantestületben társadalmi funkcióként szakszervezeti (üdülési) felelősként dolgoztam.

 1982-ben pályázat útján változtattam munkahelyet és választottam a XVIII. kerületi Kondor II. Általános Iskolát. Testnevelést tanítottam és osztályfőnöki munkát végeztem. Esetenként földrajz tantárgyat helyettesítettem. Két végzős osztályt búcsúztattam el. Munkámat szaktanácsadók, szakfelügyelők látogatták és minősítették. A 80-as években két esetben szerveztem és rendeztem iskolai sportünnepélyt. A testnevelés munkaközösség szakmai vezetője voltam és az iskola Ifjúsági Diákmozgalmát helyettesként vezettem. Diákokat három alkalommal táboroztattam Diósjenőn és Törökmezőn táborvezetőként.

 1990. februárjában az intézmény igazgatói állásának betöltésére pályázatot nyújtottam be és 1990. májusában az igazgatóválasztáson intézményvezetői megbízást kaptam a Kondor Béla Általános Iskola szakmai munkájának vezetésére. Intézményvezetői munkám megkezdésekor iskolánk felvállalta az önálló gazdálkodást. A feladat ellátása nagy kihívás volt számomra és kollegáim részére is. Az iskola szakmai továbblépésének érdekében bevezettük a számítástechnika oktatását elsőként a kerületben, továbbá lépéseket tettünk művészeti képzésünk iskolai megújítására, fejlesztésére. Elsőként tartottunk a tanulók részére a 90-es években őszi szünetet és síszünetet. Elsőként a kerületben 1992-ben elindítottuk Erdei iskolai képzéseinket, foglalkozásainkat kiszakítva ezzel gyerekeinket a lakótelepi környezetből. 1994-ben Hollandiai partneriskolai kapcsolatot építettünk ki. Több alkalommal módosítottuk az iskola Pedagógiai Programját a törvényi előírásoknak megfelelően. Elkészítettük, nem egyszer átdolgoztuk az iskola Helyi Tantervét. Módosítottuk a tantárgyi órák számát. 1995. szeptemberétől speciális 7. évfolyamban indított gimnáziumi előkészítő osztályt indítottunk három középiskolával történő szerződéskötést követően. 1996-ban bevezettük a sport speciális osztályokban történő képzését. Kosárlabdás osztályt is indítottunk. 1998. szeptemberétől bevezettük a Nemzeti Alaptantervet. 1999. évi pedagógus továbbképzés bevezetését követően iskolánk minden pedagógusa szakmai képzés fejlődése érdekében teljesíti és teljesítette a 7 évente kötelező képzést. 2000 évtől az iskolában működő hagyományos tagozati osztályainkat megszüntettük, átjárhatóvá tettük minden tanuló részére osztályainkat. A tanulói integrációt osztályainkban megkezdtük, különösen azzal, hogy az emeltszintű képzést biztosító órákat a tanítást követően egyidőben tartjuk. 2006-ban nívócsoportos oktatást kezdtünk meg felső tagozatban matematika tantárgyból. 2006-ban intézményünk önálló gazdálkodását részben önálló gazdálkodásúvá alakította az Önkormányzat. 2007. szeptemberétől a lakókörnyezeti igények kielégítéseként második idegen nyelv oktatását vezettük be, ez pedig a spanyol. Az iskolavezetésem elmúlt két évtizedes munkájában mindenkor támogatóan, segítőkészen, egyetértően vettek részt kollégáim, a kihívásokat teljesítve.

 Intézményi fejlesztéseinket (felújításainkat) saját erőből oldottuk meg, 2007 évig.

 2001, 2006 és 2011-ben rendhagyó rendezvényekkel köszöntöttük iskolánk 20., 25. és 30 éves fennállási évfordulóit (Országos Kondor Béla rajzverseny Önkormányzati támogatással).

 2002-ben személyes szakmai továbblépésem érdekében végeztem el a Közoktatás vezetői szakot.

 Az elmúlt 25 évben intézményünkben vezetői feladataim ellátása alatt fluktuáció nem volt. Úgy gondolom, hogy ez köszönhető az intézményben dolgozók egységének, továbbá a volt és jelenlegi iskolavezetésnek.

 Az elmúlt 25 éves intézményvezetői tevékenységem fő megfogalmazása volt: „Pedagógusok iskolája a gyerekekért”. Úgy gondolom, hogy az iskolában végzett klímavizsgálatok eredménye is alátámasztják a fenti megfogalmazást.

 2011-ben, és 2013-ban iskolám pedagógusai Művelődésért Díj, Miniszteri elismerő oklevél elismerésben részesültek kimagasló szakmai munkájuk elismerése ként.

 2013. január 1-től zökkenőmentesen hajtottuk végre vezetésemmel a Köznevelési Törvény által megfogalmazott előírásokat. (Fenntartói, működtetői átállások)

 Az egész napos iskolai nevelés bevezetése nem okozott gondot, hisz a bevezetést megelőzően már iskolánkban 7 éve az volt.

 2014-ben Miniszteri kitüntetésben részesültem Németh László díjat adott át Balogh Zoltán miniszter.

 2015-ben meghirdetett intézményvezetői állás betöltésére ismételten szándékomban áll pályázatot benyújtani, nyugdíjazásom korhatáráig.

 2015. március 15-e alkalmából a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat Kerület Művelődésért kitüntetést adományozta.

Vida Béla igazgatói pályázatának véleményezése

a Kondor Béla Általános Iskola

alsós és napközis munkaközösségének értékelése alapján

Az alsós és napközis munkaközösség örömmel vette, hogy Vida Béla, jelenlegi igazgatónk, újra megpályázta iskolánk igazgatói állását.

Formailag és tartalmilag igényesen szerkesztett, könnyen áttekinthető  pályázatot olvashattunk. Az intézmény alapos ismerete és nagyfokú érzelmi kötődés érezhető a pályázat minden sorából.

Vida Béla 25 éve a tantestületünk igazgatója. Tisztában van és jól ismeri az oktatási intézmény helyi sajátosságait, jó kapcsolatot ápol a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal, valamint a technikai dolgozókkal – mindig a csapatmunkára épít. Vezetői módszerei között kiemelt helyen áll az egységesség, a célok közös megvalósítása, a kooperatív munka. Ahogy a gyerekek között, úgy a pedagógusok körében is, a jó légkör kialakítása a cél, mert így lehet csak eredményes a közös munka. A gyermekközpontúság, a családias légkör megteremtése, megőrzése mindig is szív ügye volt a pályázónak.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munkának kiemelt szerepe van. Az iskola hagyományaira támaszkodva megőrzi a gyakorlatban kipróbált és eredményesen alkalmazott pedagógiai módszereket, mindamellett keresi az oktatás-nevelés új és hatékony útjait. Egyre többet kell tennünk a kompetencia alapú oktatásért, el kell érni, hogy a mindennapok gyakorlatává váljon. Eddigi vezetése alatt is támogatta, hogy színvonalas és korszerű továbbképzéseken vegyünk részt, és továbbra is lesz lehetőségünk, hogy elmehessünk olyan továbbképzésekre melyek elősegítik a pedagógiai módszertani megújulásunkat.

 Mi is fontosnak tartjuk a munkánk során a kulcskompetenciák fejlesztését, a differenciálást, az emelt szintű oktatás továbbvitelét. Nagy hangsúlyt fektet az integrációra, biztosítja tehetségfejlesztést és a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, és magatartászavaros gyerekek képességfejlesztését.

 Vezetői koncepciójában kiemeli a csapatmunkát, a feszültségmentes légkört, az egymásra figyelést és egymástól tanulást. Nevelési céljai időszerűek, morálisak. A gyermeki igényeket szem előtt tartja. Egyet értünk a közös célok közös, egységes megvalósításával. Képességeket kívánja elmélyíteni a kulcskompetenciák fejlesztésével, az emelt szint oktatásával, a tehetségek gondozásával, az egyéni bánásmód, fejlesztőpedagógia alkalmazásával. A szociális hátrányokat enyhíteni kívánja a szülőkkel való szoros kapcsolattartással, családgondozással, lelki segítségnyújtással.

A hagyományépítés az összetartozást segíti közösségünkben, mely eddig is célunk és feladatunk volt. Ünnepeink a közösségi- és nemzettudatot, nemzeti összetartozást erősítik.

Az új elvárások, az új tanítási módszerek új eszközöket igényelnek. Az eredményes munka egyik elengedhetetlen feltétele a tárgyi feltételek javítása. A jövőben  nagy hangsúlyt fektet a tárgyi feltételek gazdagítására, az iskola épületének korszerűsítésére, az informatikai eszközállomány folyamatos bővítésére, a tantermekben az internet hozzáférés biztosítására. A mindennapos testneveléshez is biztosítani kell a feltételeket, valójában szükség van a tervek közt szereplő sportpálya és játszóudvar korszerű felújítására. Támogatjuk , hogy munkánk megsegítésére iskolapszichológust és pedagógiai asszisztenst  alkalmaz, kik azonnali és folyamatos segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak.

Munkánk sikeréhez elengedhetetlen a szoros és jó kapcsolat elsősorban a szülőkkel és más intézményekkel egyaránt. Mindannyiunk érdeke a jó hírnevünk megőrzése, hogy az iskoláról pozitív képe legyen a helyi közösségnek. Remek alkalom lesz és erősíti majd az összetartozást, építi és erősíti a közösséget iskolánk 35 éves évfordulójának méltó megünneplése.

A pályázó feladatát küldetésként éli meg, melyet jól átgondolt, konkrét programja is tükröz. Tájékozott az iskola helyzetét illetően, a korszerű pedagógiai programokban, módszerekben, a közoktatás-politika terén, szakértelme magas színvonalú. Vezetéselméleti ismereteit a gyakorlatban is tudja alkalmazni. Emberközpontú személyiségével jó kapcsolatot tud kialakítani környezetével.

Az elmúlt 25 év eredményei bizonyítják Vida Béla rátermettségét, szakmailag, s ami legalább olyan fontos – emberileg is alkalmas az iskola vezetésére. A megjelölt célokat, feladatokat, fejlesztési terveket, a tervezett elképzeléseket az ő vezetésével biztosan meg tudjuk valósítani.

Az igazgatói pályázatot támogatjuk!

Budapest, 2015.04.23.           Rákos Mária – alsós mk. vezető

                                                    Pékné Marosi Csilla – alsós mk. vezető

                                                   Lesnyák Mária – napközis mk. vezető

 Osztályfőnöki mk. értékelése

Az osztályfőmöki mk. Vida Béla 2015. évi pályázatát teljes egészében elfogadja.

A pályázó az 1990/1991-es tanév igazgatja az intézményt. Ezalatt az idő alatt az iskola működésének minden szintjén komoly tapasztalatokat szerzett.pályázatában figyelembe veszi, hogya lakótelepi iskola sajátos igényeket kell, hogy kielégítsen. A hátrányos helyzetű családok és azok gyermekei a társadalom átlagától eltérően élnek. Alacsonyabb az életszínvonal és az iskolázottság. Az igényszint pedig a rendszerváltás óta egyre lejjebb csúszott.

Az elsődleges feladat a gyerek egész napos nevelése, melyet intézményünkben már több, mint 10 éve megvalósuítottunk, jóval az országos követelmények előtt.

Reálisan értékeli a társadalmi változásokat és az arra adandó reakciókat.

Megfelelő empátiával kezeli mind a szülők, mind a gyerekek problémáit, a kollégái személyes gondjait.

Fontosnak tarja, a lemaradó gyerek felzárkóztatását, az alapkészség fejlesztését, az integrációt, ugyanakkor a tehetséges tanulók kiemelését, gondozását.

A pályázó személye biztosítja az intézmény folyamatos további zavartalan működését az elkövetkezendő években is.

Budapest, 2015. április 17.                Kasznár Zsuzsanna mk. vezető

Angol munkaközösség véleményezése

Vida Béla intézményvezető úr jól ismeri iskolánk nehéz helyzetét, a tanulók körülményeit. Embersége nem csak a tanulók, hanem a nevelők felé is lépten-nyomon megmutatkozik. A tanulók szeretik, becsülik, a nevelők is értékelik azt a légkört, melyben dolgozhatnak. Nincs tanári elvándorlás, főként ennek köszönhetően.

Iskolánk több kitűnő eredményt ért el a vezetése alatt. Ami lemaradás az az iskola külső és belső állagának romlása. Szükség lenne ezek sürgős orvoslására.

A pályázat reális, tárgyilagos, támogatjuk Vida Béla intézményvezető úr pályázatát.

Budapest, 2015. 05.04.

Medgyesi Jánosné                                    Molnárné Köllner Lenke

Angol mk. vezető                                          

Testnevelés, ének, rajz készségtárgyak munkaközösége

I/3. A pályázat jól felépített, az elmúlt 25 évről kellő részletességgel és alapossággal ír a pályázó. Nagyon jól ismeri az iskola tanulói összetételét, nevelőit és az iskolára hatókülső körülményeket.

II/2. A helyzetelemzés tárgyilagos, reális, ehhez igazodnak a célok és a feladatok. Bővebben lehetett volna írni a tárgyi és anyagi feltételek hiányáról. Sajnos a magas létszám már egyáltalán nem valós, ennél sokkal több iskola üzemel nagyobb létszámmal.

Több szó eshetett volna a felújításra szoruló tantermekről, nyílászárókról, az iskolaudvarról, és az iskola külső, előnytelen képéről. Ezek nagymértékben befolyásolják az iskoláról alkotott benyomást.

III/5. Az erdmények ismertetéséből kimaradtak az ének-zene tantárgy területén elért kimagasló /budapesti és országos/, nagyon sok plusz munkát igénylő eredmények. A sportban sajnos csak a labdajátékokban vannak jó eredmények, egyébként nagyon le vagyunk maradva a többi iskolától. Ennek két nagy oka van, egyrészt nagyon sok iskolában szakos testnevelő tanít alsóban, a másik ok pedig, hogy nálunk elenyésző azok száma, akik egyesületbe járnak sportolni.

IV. A vélok, feladatok meghatározása sokszínű, tartalmas, gyermekközpontú. Sajnos az ehhez szükséges anyagi és tárgyi feltételekről kevés szó esik. Minél hátrányosabb egy közösség, annál több támogatást igényel, hiszen a programokat egyébként szinte lehetetlen végrehajtani. A célok, feladatok körében a nevelést kell fokozottan kiemelni, mert ennek hiánya okoz problémát az iskola életében.

Figyelembe véve a pályázó sok éves tapasztalatát, és azt, hogy a pályázat nagymértékben igazodik a gyerekek érdekeihez, a pedagógusoknak megteremti a lehetőséget a szakmai önállóságra, a munkaközösség támogatja Vida Béla igazgató úr pályázatát.

Budapest, 2015. április 24.                 Karancsné Regős Hilda - mkv.

Földrajz-Biológia munkaközösség véleményezése

Az igazgatói pályázatot tartalmában, formájában megfelelőnek találjuk. Vida Béla igazgató úr több évtizedes munkáját ismerjük, megbecsüljük, célkitűzéseivel egyetértünk és a következőkben is az ő vezetésével szeretnénk dolgozni. 

A célok reálisak, de az elkövetkezendő időben a megvalósulásuk egyre nehezebb lesz. Az oktatási célok, a munkánk eredményessége csak úgy valósulhat meg, ha olyan vezetőnk van, akiben a tantestület tagjai megbíznak, akit megbecsülnek, hallgatnak rá, akire felnéznek. Munkatársai mindig számíthatnak szakmai és emberi segítségére, de a diákok és a szülők előtt is mindig nyitva az ajtaja. A továbbiakban is ezt szeretnénk. Újbóli megválasztásával biztosítottnak látjuk azt, hogy az eddig végzett eredményes pedagógiai munkánk tovább folytatódhat.

Ismerve eddigi magas szintű munkáját, emberségét, a pályázatban leírt céljaival egyetértünk, alkalmasnak találjuk az igazgatói tisztség újboli betöltésére. Megválasztását támogatjuk.

Budapest, 2015. április. 20.            Freylerné Hegyi Erzsébet

                                                      Dr Takácsné Eitler Andrea

Magyar-történelem munkaközösség véleményezése

Vida Béla igazgató úr ismételten benyújtott pályázatáról a következő véleményt alakítottuk ki:

A pályázó személyében olyan ember jelentkezett a betöltendő pozícióra, aki hosszú évek óta, a rendszerváltás óta vezeti az intézményt. Eddig is megállta helyét úgyis, mint vezető személyiség, úgyis mint gazdasági szakember.

A 25 év tapasztalatot semmi sem pótolhatja. Nála jobban nem tudhatja senki az iskola erényeit, hiányosságait. Ezt erősíti, hogy 10 éve változatlan a tantestület összetétele. Összeszokott, összeforrt közösséget alakított ki. 

A vezetésben megszerzett tapasztalatait jól kamaztoztatja a speciális lakótelepi körülmények között, ahol a családok javarészt létminimumban élnek.

Reálisan látja a társadalmi változásokat, az ezzel párhuzamosan a pedagógusokra nehezedő feladatokat.

Meglévő eredményeket, a már kialakított hagyományokra építve gondoja át az iskola feladatait. 

Fő elve: gyermekközpontúság, esélyegyenlőség, tolerancia.

Fontosnak tartja a tantestület megújulását, valamint az elengedhetetlenné vált iskolai felújítást.

Új célok között szerepet kap a testnevelés, a kosárlabda osztály létrehozása. 

A pályázó személye nem csak alkalmas a pozíció betöltésére, de biztosítaná a folyamatosságot, a hagyományokat is.

Budapest, 2015. április 14.                    Lengyel-Nagy Erzsébet

Diákönkormányzat véleményezése

Vida Béla igazgató úr 25 éve vezeti iskolánkat a Kondor Béla Általános Iskolát. 

Tájékozott a múltat érintő kérdésekben, a jelen eseményeivel kapcsolatban naprakész ismeretekkel rendelkezik.

Vezetésfilozófiájának szerves része a munkatársakkal való közös feladatvégzés, az egymás iránti kölcsönös bizalom és tisztelet.

A pályázat formailag igényesen szerkesztett, logikusan felépített, áttekinthető. Szakmai elképzeléseivel egyetértünk.

A pályázó meggyőzött bennünket arról, hogy jártassága az új oktatási módszerekben pozitívan fejleszti tovább iskolánkat.

Támogatjuk a pályázatát és szeretnénk tevékenyen részt venni a megvalósításban.

Budapest, 2015. Április 15. 

     Horváth Fanni                                            Haraszthy Andrea

      DÖK vezetője                                               segítő pedagógus

 

 Szülői Munkaközösség véleményezése

Vida Béla Intézményvezető a most benyújtott pályázatát a Kondor Béla Általános Iskola Szülői Munkaközössége hivatalos úton kapta meg.. A pályázat részletesen és szakmailag bemutatva ismertette az elmúlt 25 év alatt végzett nevelő és oktató munkát.

Az utóbbi évtizedekben a nevelőtestület fluktuáció nélkül dolgozott, ami tükrözi, hogy az iskola vezetése, kollegalitása jó kezekben van. Itt említenénk meg, hogy a pedagógusok közül sokan kaptak az elmúlt évek folyamán kitűntetést, mely szakmai tudásukat bizonyítja. Erre büszkék lehetünk. mint szülők, hiszen számunkra nagyon fontos, hogy gyermekeinket nap mint nap példás tanítókra és tanárokra bízhatjuk.

Mint az iskoloa vezetője fontosnak tartja, hogy kollégái rendszeresen tovább képezzék magukat, munkájukban felkészültek legyenek. Pozitív visszajelzés, hogy már elballagott diákoka középiskolákban az átlagosnál magasabb szinten teljesítenek, már megalapozott tudással kezdik el a kilencedik évfolyamot.

Az intézményvezető törekszik arra, hogy a diákok és a pedagógusok munkájához az iskolában kialakítsa a megfelelő feltételeket. Az épület felújítása jelenleg is folyamatban van. Az ajtaja mindig mindenki előtt nyitva áll, kéréseinket meghallgatja, lehet rá számítani.A diákokat személyesen ismeri, segítséget, tanácsot, jó szót kapnak tőle. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekeket az előírt tanítás mellett személyre szabott nevelést, odafigyelést, szeretetet kapjanak, mert erre szükségük van. A tehetséges tanulók megkapják a megfelelő támogatást, hogy tudásuk kibontakozhasson, a gyengébb teljesítménnyel rendelkezők rendszeres korrepetálásokon, felzárkóztatásokon vehetnek részt.

A sport iránti szeretetével példát mutat a diákoknak kitartásra, egymás iránti tiszteletre, toleranciára tanítva ezzel.

Fontos számunkra, hogy gyermekeinket jó helyen és biztonságban tudhassuk az iskola falain belül, erre Vida Béla mindig törekedett. Tudjuk, hogy a gyerekek szeretnek a Kondor Béla Általános Iskolába járni.

A Szülői Munkaközösség vezetése ezen véleményével támogatja Vida Béla pályázatát. A jövőbenb hasonlóan szép eredményeket kívánunk neki, mint szakmailag, mint emberileg.

Budapest, 2015. április 21.

Gulyás Erika                                                 Király Béláné

 SZMK vezető                                                SZMK vezető helyettes

 

Jegyzőkönyv

 Készült: 2015. május 15-én 15:00 órakor a Kondor Béla Általános Iskola nevelőtestületi értekezletén

 Téma: Vida Béla intézményvezetői pályázata

 Jelen vannak:

Csányi Zsanett, személyügyi referens

Hományi Tamás Márton, Tankerületi igazgató

Kékesi Bernadett, köznevelési referens

Gyenge Károly, intézményi tanács tagja

37   fő tantestületi tag

Indokoltan távol van  2 fő

 Távol van, de szavazatát előre zárt borítékban leadta az előkészítő bizottság elnökének 2 fő.

A jegyzőkönyv a távolmaradásról mellékelve.

 Lengyel-Nagy Erzsébet  – előkészítő bizottság elnöke

Köszöntés

Nevelőtestületi értekezlet célja:

  1. A Kondor Béla Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése és szavazásra bocsátása.
  2. A Kondor Béla Általános Iskola intézményvezetői pályázatára jelentkező Vida Béla intézményvezető úr személyének szavazásra bocsátása.

 Megállapításra került, hogy a szavazóképességhez szükséges kétharmados többség megjelent.

 Egyhangú nyílt szavazással elfogadásra került:

jegyzőkönyvvezetésre: Virágné Galambos Irén iskolatitkár

Jegyzőkönyv hitelesítésre: Sándor András, Pékné Marosi Csilla

Szavazatszámláló bizottság elnöke: Kasznár Zsuzsanna

Szavazatszámláló bizottság tagjai: Schallerné Fehérvári Ildikó, Gulyás Erika

 Megállapításra került, hogy mindkét szavazás titkosan történik.

A szavazatszámláló bizottság mindkét szavazás előtt  az üres urnát a jelenlévők előtt bemutatja, és hitelesíti.

 A szavazások leadásánál személyesen is jelen van Csányi Zsanett személyügyi referens.

 Lengyel-Nagy Erzsébet és Csikászné Szalay Katain felolvassa a következő véleményezéseket:

 Diákönkormányzat

Szülői munkaközösség

Magyar-történelem munkaközösség

Földrajz, biológia munkaközösség

Alsós és napközis munkaközösség

Testnevelés, rajz, ének készségtárgyak

Angol munkaközösség

Osztályfőnöki munkaközösség

 A véleményezések meghallgatása után Vida Béla nem kívánt a pályázati anyagához kiegészítést fűzni. Sem a jelenlévő vendégek, sem a tantestület tagjai nem kívántak kérdéseket reflexiókat tenni a pályázattal kapcsolatban.

 Szavazás – tájékoztatás a szavazás menetéről

 Vida Béla nem kívánt élni szavazati jogával.

Nevelőtestületi értekezlet szavazásának eredménye: 38 leadott érvényes szavazat.

94,7 % támogatja a pályázatot (36 db)

5,3 % nem támogatja a pályázatot (2 db)

Érvénytelen: 0 db

 Az eredményhirdetés után a nevelőtestületi értekezlet pályázatról szóló része lezárásra került.

K.mf.

Virágné Galambos Irén                                             Lengyel-Nagy Erzsébet

jegyzőkönyvvezető                                                                         vb. elnök

 

Sándor András                                                    Pékné Marosi Csilla hitelesítő                                                                  hitelesítő

 

Jegyzőkönyv

 Készült: 2015. május 15-én 15:50 órakor a Kondor Béla Általános Iskola közalkalmazotti  értekezletén

 Téma: Vida Béla, a pályázó személye

 Jelen vannak:

Csányi Zsanett, személyügyi referens

Hományi Tamás Márton, Tankerületi igazgató

Kékesi Bernadett, köznevelési referens

Gyenge Károly, intézményi tanács tagja

41   fő közalkalmazott

 Lengyel-Nagy Erzsébet  – előkészítő bizottság elnöke

Megnyitja az alkalmazotti értekezletet a pályázó személyéről.

 Megállapításra került, hogy a szavazóképességhez szükséges kétharmados többség megjelent.

 Egyhangú nyílt szavazással elfogadásra került:

jegyzőkönyvvezetésre: Virágné Galambos Irén iskolatitkár

Jegyzőkönyv hitelesítésre: Sándor András, Pékné Marosi Csilla

Szavazatszámláló bizottság elnöke: Kasznár Zsuzsanna

Szavazatszámláló bizottság tagjai: Schallerné Fehérvári Ildikó, Gulyás Erika

 Az előzőekhez hasonlóan a szavazás titkosan történik. A szavazás előtt az urna ellenőrzése megtörtént. A szavazás módjáról a tájékoztatás ismét megtörtént.

 A szavazások leadásánál személyesen is jelen van Csányi Zsanett személyügyi referens.

 Csikászné Szalay Katain ismételten felolvassa a következő véleményezéseket:

 Diákönkormányzat

Szülői munkaközösség

 A véleményezések meghallgatása után Vida Béla nem kívánt   kiegészítést fűzni. Sem a jelenlévő vendégek, sem a tantestület tagjai nem kívántak kérdéseket, reflexiókat tenni a pályázó személyével kapcsolatban.

 Szavazás

 Közalkalmazotti értekezlet szavazásának eredménye: 40 leadott érvényes szavazat. Vida Béla nem kívánt élni szavazati jogával.

100 % támogatja a pályázatot (40 db)

0 % nem támogatja a pályázatot

Érvénytelen: 0 db

 Hományi Tamás Márton tankerületi igazgató tájékoztatást ad a jelenlévők részére az intézményvezető kinevezés további menetéről

 Vida Béla pályázó kedves szavakkal köszöni meg a bizalmat és a támogatást.

 A választási bizottság elnöke az értekezletet bezárja.

K.mf.

Virágné Galambos Irén                                              Lengyel-Nagy Erzsébet

jegyzőkönyvvezető                                                                         vb. elnök

 

 Sándor András                                                           Pékné Marosi Csilla

hitelesítő                                                                              hitelesítő

 

Melléklet

Vida Béla pályázatáról szóló szavazásról

 Vida Béla nem kívánt élni szavazati jogával.

Nevelőtestületi értekezlet szavazásának eredménye: 38 leadott érvényes szavazat.

94,7 % támogatja a pályázatot (36 db)

5,3 % nem támogatja a pályázatot (2 db)

Érvénytelen: 0 db

 

Melléklet

Vida Béla pályázó személyéről szóló szavazásról

 Közalkalmazotti értekezlet szavazásának eredménye: 40 leadott érvényes szavazat. Vida Béla nem kívánt élni szavazati jogával.

100 % támogatja a pályázatot (40 db)

0 % nem támogatja a pályázatot

Érvénytelen: 0 db

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 114
Tegnapi: 307
Heti: 421
Havi: 6 807
Össz.: 620 092

Látogatottság növelés
Oldal: Igazgatói pályázat
Kondor Béla Általános Iskola - © 2008 - 2019 - kondor.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: kondor bela iskola - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »