Kondor Béla Általános Iskola

_____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

 

 

 

Budapest XVIII. Kerületi Kondor Béla Általános Iskola Cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7.

 

 

Telefon: (1)-291-0807 * Fax: (1)-290-3475

 

I. számú melléklet

A Kondor Béla Általános Iskola diákönkormányzatának véleményezése Kasznár Zsuzsanna megbízott igazgatónő pályázatával kapcsolatban

A Kondor Béla Általános Iskola intézményvezetői állására beérkezett pályázatot az iskola diákönkormányzatának képviselői megkapták, azt megismerhették, arról tájékoztatást kaptak. A diákönkormányzat a dokumentum ismeretében a következő álláspontot alakította ki: A pályázati anyagból kiderül, hogy a tanárnő 1988- tól dolgozik a Kondor Béla Általános Iskolában, így jól ismeri az intézményt, a tantestületet, az oktatás pozitívumait és negatívumait és legfőképpen a diákokat. Eddigi életútja is azt mutatja, hogy szereti a gyerekeket, sokat tett értük tanárként és osztályfőnökként. Tanári pályája gyerekközpontú, legfőbb feladatának tartja az ifjúság érdekeinek érvényesítését. A pályázatból kiderül iskolánk pontos ismerete, helyzete, olvashatjuk benne a jövőre vonatkozó célokat, elgondolásokat. Miként a pályázat helyzetelemzéséből kiderül, iskolánkban sok a hátrányos helyzetű, a tanulásban sokféle okból akadályozott tanuló. Fontosnak tartjuk, hogy a pályázati anyag továbbra is fenntartja az integrációt, nem zárja el a tanulás lehetőségét senkitől, elvet mindenfajta hátrányos megkülönböztetést a tanulók között. Megadja a lehetőséget az esélyegyenlőségre, a diákok komplex, sokoldalú fejlesztésére. Kiemelten foglalkozik a pályázat az olyan korszerű alapműveltség kialakításával, melyre alapozni lehet a középiskolai tanulmányokat.

Megfelelnek a diákjogoknak a tanulói közösség fejlesztésére, felzárkóztatásra, a tehetségek gondozására, a tanulói készségek — képességek kialakítására vonatkozó elgondolások. Ezek a diákok számára is kedvezőek, vállalhatók. A pályázati anyagban örömmel olvashatók olyan törekvések, amelyek továbbviszik az iskola hagyományait, pozitív törekvéseit a környezetvédelemben, az egészség- és környezettudatos szemléletben és a pályázatok terén. Újszerű gondolatok is megjelennek az oktató- nevelő munka terén / szorobántanítás újra, JAM- program,,,Boldogságóra",sport- osztály létrehozása, iskola-előkészítő osztály indítása/.

 

Mi, kondoros diákok szeretjük az iskolánkat, szeretünk ide járni, ezért fontos feladat az oktató- nevelő munka feltételeinek biztosítása. A pályázat erre is konkrét elgondolásokat fogalmazott meg. Mi, diákok is kérjük és támogatjuk az iskola külső — belső fel- újítását, amellyel iskolánk szebb és korszerűbb lehetne.

A Kondor Béla Általános Iskola diákönkormányzatának vezetői a pályázati anyag

ismeretében annak tartalmával egyetért, a pályázatot támogatja illetve elfogadja.

Budapest, 2019. április 15.

 

 

1. számú melléklet

A Kondor Béla Általános Iskola Szülői Munkaközösség véleménye az Intézményvezetői állás betöltéséhez szükséges pályázathoz

A Kondor Béla Általános Iskola Szülői Munkaközössége hivatalos úton megkapta és megismerte Kasznár Zsuzsanna intézményvezetői pályázatát.

A pályázat részletesen ismerteti az iskola eddigi történetét, helyzetét, állapotát és a jövőbeli terveket.

Kasznár Zsuzsanna 31 éve az iskola pedagógusa, generációk nőttek fel tanítása alatt, illetve a régi diákok gyermekeit is tanította, tanítja.

Az iskola nagy múltra tekint vissza, melyet pontosan ismer, falai között vált megbecsült, tapasztalt tanárrá, tán nem véletlen, hogy a nyugdíjba vonult igazgató is őt szánta erre a posztra.

Szakmai tudása, elhivatottsága nem kétséges.

A pályázatban részletesen leírt terveivel és célkitűzéseivel egyet értünk. Iskolánk mostani helyzetét nézve pontosan tudjuk, hogy a Kondor Béla Általános Iskola felújítása már nagyon esedékes, ebben támogatjuk a vezetőséget, hiszen nekünk szülőknek nem mindegy, hogy gyermekeink milyen körülmények között töltik mindennapjaikat. Fontos, hogy biztonságos, minden igényt kielégítő épületben történjen a tanítás.

Az iskola körzetébe leginkább a Havanna lakótelepről járnak a gyerekek, ahol sajnos sokan nehéz körülmények között, vagy alacsony szociális ellátottságban élnek. Az iskola pedagógusai ezt mindig szem előtt tartották, segítő, támogató nevelésükkel, oktatásukkal mindig is felkarolták az arra rászoruló gyerekeket, olykor családokat. A pedagógusok és a szülők közötti jó kapcsolat elengedhetetlen, ez a Kondor Iskolában mindig is meg volt.

Kasznár Zsuzsanna és az iskola pedagógusai törekednek arra, hogy a tanulók megkapják azt a segítséget, melyre szükségük van. Legyen az felzárkóztatás, tehetséggondozás, különböző fejlesztések vagy pszichológus segítsége. De, ha hozzá kopogtat be egy gyermek, akkor szívesen segít, meghallgatja, tanácsot ad, bizalommal fordulhat felé mindenki.

Az itt dolgozó tanárok, tanítók hosszú évek óta oszlopos tagjai intézményünknek, jól ismerik egymást, összeszokott kollektíva alakult ki a több mint harminc év alatt. Az újonnan érkező kollegákat befogadták, jó kapcsolatot ápolnak velük.

Örömmel fogadtuk, hogy Kasznár Zsuzsanna több pályázatot is benyújtott, melyeket remélhetőleg pozitívan bírálnak el, ezzel iskolánk mint esztétikailag, mint szerkezetileg megújulhat. A tanulók szívesebben jönnek majd iskolába, kellemesebb környezetben a komfort érzetük is javulhat.

A gyerekek szeretnek a Kondor Béla Általános Iskolába járni, az elballagott diákok évek múlva is visszatérnek látogatóba. Ez pozitív úgy az iskolának, mint a pedagógusoknak.

A Szülői Munkaközösség egyhangúlag elfogadja, és ezen véleményével támogatja Kasznár Zsuzsanna pályázatát.

Reméljük, hogy a jövőben sok szép eredményt ér el, és szakmailag, emberileg valóra válik mind azon terve, melyet célként tűzött ki maga elé.

Ehhez kívánunk sok kitartást, erőt, türelmet, sikereket az elkövetkezendő években.

Budapest, 2019. április 11.

1. számú melléklet

Az iskolaszék véleménye

Kasznár Zsuzsanna intézményvezetői pályázatáról

A pályázat formailag és tartalmában jól megszerkesztett, az iskolai élet minden területére kiterjed. Alapos, jól átgondolt, abszolút gyerekbarát.

A pályázó 31 éve a nevelőtestület tagja, nagyon jól ismeri az iskola tárgyi és személyi feltételeit, a lakókörnyezet sajátosságait.

Pályázatában a nevelő-oktató munkára vonatkozóan számos innovatív ötlet található. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a tanárok a diákokkal és a szülőkkel együttműködve végezzék munkájukat. Támogatja az intézményen kívüli közösségépítő programok létrejöttét. Az oktató munkában külön figyelmet fordít a tehetségfejlesztése és a felzárkóztatásra is. A tehetséges diákokat szakkörök indításával és versenyeken való részvétellel ösztönzi a kimagasló teljesítményre. Kiemelten foglalkozik a felzárkóztatással is, reálisan látva annak fontosságát. A pályázó az iskola jelenlegi problémáit racionálisan megfogalmazva folyamatosan keresi a megújulás lehetőségét. Ezek közül kiemelnénk a beiskolázással kapcsolatos terveket, amely során a helyi igényeknek megfelelően, egy iskola előkészítő osztály indulna, ezzel is segítve a felzárkóztatást, csökkentve a lemorzsolódás esélyét. A sportosztály kialakítása során pedig a sportban tehetséges tanulók számára nyújtana lehetőséget a fejlődésre, illetve az iskola szoros kapcsolatot ápolna a Kispest-Honvéd sportegyesülettel.

Az iskolaépület felújításának szükségessége és tervezete is a pályázat fontos részét képezi. A pályázó részletes leírást ad az épület jelenlegi állapotáról, pontosan látva, hogy milyen területek azok, ahol azonnali beavatkozás szükséges.

A pályázó az iskola régóta ápolt hagyományait megtartva új ötletekkel szeretné bővíteni a palettát, aminek nagyon fontos szerepe van a közösségépítés szempontjából.

A pályázat maximálisan illeszkedik az iskola szocio-kulturális hátteréhez, mindvégig figyelembe veszi a lakótelepi környezetből fakadó igényeket. Pályázatában statisztikákkal mutatja be az iskolai tanulók összetételét, ennek megfelelően tervezi a nevelő-oktató munkát.

A pályázat a kor kihívásainak is megfelel, előremutató és megfogalmazza mindazt, amire egy jól működő iskolának szüksége van és felvázolja az ehhez szükséges lépéseket is.

Igazgató helyettesként és megbízott igazgatóként is ajtaja mindig nyitva állt a diákok előtt. A kollégákkal közvetlen, harmonikus kapcsolatot tudott kialakítani, a szülők is bármikor kereshették problémáikkal.

A pályázó személye szakmailag, emberileg, vezetői szempontból alkalmas a feladatkör betöltésére. Rátermett, képes a folyamatos megújulásra.

Az iskolaszék Kasznár Zsuzsanna személyét, valamint intézményvezetői pályázatának elfogadását egyhangúan támogatja.

Budapest, 2019. április 16.

1. számú melléklet

A Humán Munkaközösség véleménye Kasznár Zsuzsanna intézményvezetői pályázatáról

Tartalmi, formai elemeket tekintve a beadott pályázat megfelel a kívánalmaknak. Ténylegesen és alaposan szól a pályázó ismereteiről az iskoláról, valamint terveiről, azok kivitelezési módjairól, lehetőségekről, támogatókról.

A munka szerkesztése áttekinthető, világos, értelmezhető.

A pályázó önéletrajzának ismeretében: végzettségét tekintve, pedagógus pályán eltöltött évei alapján, szakmai tapasztalatai okán, személyiségét tekintve is megfelel a pozíció betöltésére.

1988 óta része a tantestületünknek és a munkaközösségünknek, így valamennyien ismerjük pedagógiai munkáját, teherbírását, családi hátterét, kitartó személyiségét. Az elmúlt három évben bizonyította vezetésre alkalmas személyét, harckészségét, erejét, ami szükséges az iskola lendületbe hozásához.

Éveken át bizonyította a Kondorhoz való lojalitását, elkötelezettségét. Ismeri és szereti kollegáit, tanulóit.

Kreativitása alkalmassá teszi az iskola jelenlegi gondjainak orvoslására.

Jól ismeri az iskola múltját, a kollektívában és a környezetben rejlő lehetőségeket, buktatókat.

Tisztában van az épület állagával, tudja, hogy szükséges a külső-belső átalakítás, felújítás. Számos pályázatot nyert meg dekorációs anyagokra, sporteszközökre.

Az iskola környezetének rendezésére is kiterjed a figyelme.

 

 

Rugalmasan áll a felújítási munkálatok megoldásaihoz.

Konkrét, alaposan átgondolt, minden részletre kiterjedő terve van az osztályok

átcsoportosítására.

Tudja, hogy a gyermeklétszám nem növelhető olyan egészségtelen intézményben, ahol a

folytonos beázástól penészesek a falak.

Programjában felsorolja cserére szoruló szemléltető eszközöket, a színpadot is.

A korszerű oktatást informatikai eszközök nélkül elképzelhetetlennek tartja.

A tanulói létszám emelése érdekében személyesen járta az óvodákat, iskolaelőkészítő csoportot is indított, valamint lehetséges iskolaelőkészítő osztály és sportosztályt is tervezett.

Az intézmény személyi feltételeit is mélyrehatóan ismeri. Tisztában van kollegái képességével, teherbírásával, rátermettségével, így tudja melyik feladatra ki alkalmas. Az újonnan jött kollegákkal is törődik, segíti őket akár magánéleti, akár munkahelyi problémája van.

Tisztán látja, hogy a jelenlegi statikus állapotból ki kell mozdítani a tantestületet és ebben joggal alapoz a tartósan együtt dolgozó tantestületre.

Kollegáit ösztönözni kívánja az innovatív munkára új hagyományok teremtésével a régiek megtartása mellett. Elődje által kialakított szemléletet kívánja folytatni. Nem téveszti szem elől a gyermekek jövőjét jelentő nyelvtanulást, informatikai ismereteket, környezetvédelmet, társadalmi szabályokat.

Figyelemmel kíséri a tanulók előmenetelét az első osztálytól a végzős diákokig, illetve figyeli a középiskolai visszajelzéseket is.

Az iskola speciális, lakótelepi környezetét jól ismeri, az esélyegyenlőség megteremtéséhez dolgozza át a Pedagógiai Programot, házirendet, tantervet, az iskola honlapját.

 

A pályázó a beadványában a nevelés-oktatás minden színterére és résztvevőjére gondolt. Látja mostani és leendő feladataikat, melyekért alaposan átgondolt, eltervezett programot állított össze. Minden tervét körültekintően indokol.

Összességében a pályázatot optimista, átgondolt, dinamikus és realista munkának tartjuk.

 

Budapest, 2019.04.17.

 

1. számú melléklet

Intézményvezetői pályázat véleményezése

Tartalmi, formai szerkesztettség

A vezetői pályázat formailag és tartalmilag igényesen szerkesztett. Szövegezésében könnyen értelmezhető. Jól megválasztott táblázatokkal, grafikonokkal szemléletesen támasztja alá mondanivalóját.

A pályázó szakmai felkészültsége

Kasznár Zsuzsa pályakezdőként került iskolánkba. Ez alatt a 30 év alatt mindenkivel, az itt dolgozó pedagógusokkal, diákokkal, szülőkkel és technikai dolgozókkal is jó kapcsolatot tudott kialakítani.

A pályázó szakmai felkészültsége maximálisan alkalmassá teszi őt az intézményvezetői munkakör betöltésére. Kompetenciái, végzettségei, sok éves tapasztalata alapjántökéletesen átlátja az oktató-nevelő munka folyamatát az óvodás kortól kezdve az általános iskola végéig.

Az oktató-nevelői munkával kapcsolatos tervek

A tervek a helyi sajátosságoknak megfelelően komplexek, célirányosak, megvalósíthatóak.

A pályázó pedagógiai programjának középpontjába helyezi a tanulók személyiségének tiszteletben tartását, az esélyegyenlőség biztosítását és minden diák számára elérhetővé teszi a minél magasabb színvonalú tudás elérését.

Az iskola fennmaradásának záloga, hogy új arculatot kapjon, új irányok, új tevékenységi körök bevezetésével. A gyermeklétszám megtartása, emelése érdekében kiváló gondolatnak tartjuk az iskola-előkészítő osztály beindítását, valamint a sport előtérbe helyezését.

A pályázat reálisan értékeli az elért eredményeket, de tisztán látja, hogy az elkövetkezendő időkben milyen problémákkal kell megküzdeni.

Kiemelten megemlíti a várható pedagógus-hiányból adódó gondok megoldását, és az iskola épületének felújítását. Megfelelő részletességgel elemzi az iskola személyi és tárgyi feltételeinek alakulását, melyek hitelességét a pályázatban megjelenő statisztikai mutatók, grafikonok igazolják.

Hagyományok ápolása

A tantestületi kar többsége, köztük a pályázó is évtizedek óta tanít ebben az iskolában. Iskolánk nagy előnye, hogy ilyen összetartó közösség dolgozik együtt. Számunkra természetes, hogy régi hagyományinkat ápoljuk, tovább visszük, s örömmel vettük, hogy ez a gondolat a pályázatban is megjelenik.

Partnerkapcsolatok

Céljaink megvalósításához elengedhetetlen feltétel, hogy a külső partnereinkkel, a környező intézményekkel jó kapcsolatot ápoljunk. Az elmúlt években sajnos hiába törekedtünk a környező óvodákkal való jó viszonyra, ez nem hozta minden esetben a várt eredményt. A pályázat érdeme, hogy kiemelten foglalkozik evvel a kérdéskörrel is.

A régi partnerek mellett új kapcsolatok felé is nyitott, lehetőséget adva ezzel az iskola segítésére, támogatására.

 

A pályázat és az iskola szocio-kulturális háttere

A pályázó 30 éve dolgozik ebben a lakótelepi iskolában, ezért természetes, hogy pályázatát ehhez a szocio-kulturális háttérhez illesztette. A tanulók esélyegyenlőségének megteremtésében kiemelkedően fontosnak tartja az SNI-s gyerekek integrált oktatását, a felzárkóztatások, fejlesztések, tehetséggondozás kérdését, a továbbtanulás előtt álló tanulók felkészítésének módjait. Jól látja, hogy a siker eléréséhez elengedhetetlen, hogy a családi háttérrel minél közvetlenebb, szorosabb kapcsolatot építsen ki az iskola.

Igazodás a kor kihívásaihoz

Az iskolai hagyományok megőrzése mellett törekszik megfelelni a kor kihívásainak. Ennek szellemében módosítaná a házirendet, átdolgozná az iskola dokumentumait.

A pedagógiai munkában is próbál megfelelni a kor változó követelményeinek. Nem fél kísérletezni, az oktató munkába bevonja a digitális eszközöket is. Partnerkapcsolatait is úgy próbálja kiépíteni, hogy azok minél több lehetőséget, támogatást tudjanak biztosítani a korszerű oktató-nevelő munkához.

Összegzés

Érződik a pályázatból a tenni akarás, a megújulás szándéka. A pályázó tudja, milyen korrekciókra van szükség, milyen irányba kell elmozdulni, hogy a mindenkori változásoknak úgy feleljünk meg, hogy közben megtartsuk mindazt, ami egyedivé tesz bennünket: iskolánk elfogadó és szeretetteljes légkörét, illetve diákjaink fejlesztéséért való töretlen küzdelmünket.

A munkaközösség egyhangúlag támogatja Kasznár Zsuzsanna intézményvezetői pályázatának elfogadását.    

1. számú melléklet

A természettudományi munkaközösség véleménye Kasznár Zsuzsanna intézményvezetői pályázatáról

  1. 1.            Tartalom, forma:

A vezetői pályázat jól szerkesztett, tartalmas, külső megjelenésében is esztétikus. Jól megszerkesztett táblázataival, diagramjaival szemléletesen támasztja alá mondanivalóját. A pályázó pontos képet rajzol az iskola tárgyi, személyi feltételeiről. Helyzetelemzése pontos, hiteles, jól ismeri az iskola életében tapasztalható változásokat, nehézségeket, eredményeket.

Alapos helyzetelemzésre építve szakmai hozzáértéssel, pedagógiai elkötelezettséggel szól intézményfejlesztési elképzeléseiről, az iskolavezetésre, nevelőtestületre váró feladatokról.

Nagy hangsúlyt kap a pályázatban iskolánk épületének felújítására vonatkozó tervek kifejtése, a kivitelezésben való önerő felsorolása (pályázatok, iskola dolgozóinak, tanulóinak munkája), mely elengedhetetlen a megfelelő szakmai munkához.

  1. 1.            Szakmai felkészültség:

Harminc éve tanít a pályázó a Kondor Béla Általános Iskolában. Tanári, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, intézményvezető helyettesi pozícióban egyaránt bizonyította szakmai rátermettségét, elhivatottságát a pedagógus hivatás, a Kondor Béla Általános Iskola diákjai, tantestülete iránt. Reálisan tervező, határozott, nyitott személyiség, magas szintű empátiával, szakmai profizmussal irányítja az idei tanévben iskolánk működését. Innovatív személyiség, aki minden lehetőséget megragadva kívánja iskolánk életét pezsgőbbé, a XXI. századi kihívásoknak megfelelő barátságos, a diákok érvényesülését elősegítő oktató-nevelő intézménnyé tenni.

  1. 1.            Oktatói-nevelői munkával kapcsolatos tervek:

A pályázó egyértelműen az összeszokott nevelőtestület együttes munkájára alapozva, a tanulóközösség összetételét 100%-osan figyelembe véve fogalmazza meg oktató-nevelő munkára vonatkozó terveit. Nagy hangsúlyt kap a tervekben is a közösségépítő programok sokszínűsége, ahol a gyerekek megmutathatják tehetségüket, a szülők együtt vehetnek részt a diákok különböző iskolán kívüli rendezvényein. Hiszen „ minden diák jó valamiben".

A szakköri tevékenységek kiszélesítése, a JAM program elindítása, a helyi és magasabb szintű versenyek szervezése, azon való sikeres szereplés mellett kiemelt területe az oktató-nevelő munkának a felzárkóztató tevékenység, azon belül az egész napos nevelés kihasználása.

Újszerű, de a lakótelepi közösség számára szükséges lehetőséget biztosít a „felkészítő — iskolaelőkészítő" osztály indítása. Az SNI, BTMN-es tanulóink száma indokolja ennek a csoportnak a szükségességét.

Nagyon jó kezdeményezés a sportosztály kialakítása is, melynek kapcsán a Kispest-Honvéd sportegyesülettel sikerülne szorosabb kapcsolatot kiépíteni.

Pozitívumként értékeljük, hogy elismeri a pedagógusok szakmai felkészültségét, és ezt egyben biztosítéknak is tekinti a gyermeklétszám növelése érdekében.

  1. 1.           Hagyományok ápolása:

Számos „hagyományos" program mellett az új igényeknek, új lehetőségeknek megfelelő programok szervezésére, megrendezésére is kitér a pályázat, hiszen a jó iskolai légkör kialakításához elengedhetetlenek a jó hangulatú színházlátogatások, műsorok, kirándulások, színvonalas ünnepélyek.

Támogatjuk azon törekvését, hogy az eddig kialakított jól működő hagyományokat megtartva újszerű dolgokat is tervez a pályázó.

  1. 1.            Partnerkapcsolatok:

A pályázat felsorolja azokat a szervezeteket, intézményeket, vállalatokat, akik hagyományosan segítik iskolánk működését, illetve kitekint azokra a lehetőségekre, akikkel való kapcsolattartás kialakítása a következő évek céljai között szerepelnek. Az iskolai nyílt napok, előkészítő foglalkozások, rajzversenyek az óvodásokat ismertetik meg iskolánkkal. A kerületi kultúrházak, Helytörténeti gyűjtemény, könyvtár programjai pedig iskolásaink délutánjait színesítik.

A munkaközösség helyesli, hogy nyitottá váljon iskolánk további partnerkapcsolatok kiépítésére.

  1. 1.            Az iskola szocio-kulturális háttere és a pályázat kapcsolata:

A pályázó pontos adatokkal mutatja be az iskola tanulói összetételét,és a problémákra alapozva fogalmazza meg pedagógiai programját. Mivel iskolánk diákjainak 46%-a valamilyen szociális, mentális, fizikai hátránnyal bír, a pályázatban szereplő célok reálisak, az esélyegyenlőség megteremtését célozzák tanulóink számára.

Jónak ítéljük, hogy hangsúlyt fektet a pályázó a felzárkóztató és a tehetséggondozó tevékenységek különböző lehetőségeire.

  1. 1.                  A XXI. századi iskola

A pályázó kihangsúlyozza, hogy a stagnálással szemben iskolánknak új arculatot adjunk, új tevékenységi köröket vezessünk be. A pedagógusoktól innovatív szemléletmódot vár el, alapozva a korábbi újító szándékú projectekre.

Támogatjuk azon törekvését, melyben a tanulók egyéni fejlesztése kiemelkedő szerepet kap az új típusú előkészítő osztályban, valamint a sportosztályban.

  1. 1.                 Összegzés

Kiemelnénk azt a tényt, hogy a pályázó egész pedagógusi pályafutása alatt a Kondor Béla Általános Iskoláért dolgozott. Elismeri, hogy az egész, rendkívül összeszokott tantestület életét tette a „kondoros" gyerekek támogatására. Erre az összeszokott csapatra, munkájukra alapozza pályázatát. Hisz az iskola jövőjében, és azért minden erejével, tudásával, szorgalmával kíván a következő években dolgozni.

Kasznár Zsuzsanna személye, szakmai, pedagógiai felkészültsége, vezetői gyakorlata, emberi hozzáállása alkalmassá teszi a vezetői feladatok ellátására.

Kasznár Zsuzsanna intézményvezetői pályázatát a természettudományi munkaközösség

támogatja.

 

Budapest, 2019.április 17.

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 160
Tegnapi: 204
Heti: 534
Havi: 4 857
Össz.: 764 000
Oldal: Igazgatói pályázat véleményezése
Kondor Béla Általános Iskola - © 2008 - 2021 - kondor.hupont.hu

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat